28 Temmuz 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 2

28 Temmuz 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

[..] edegeldiğiniz komiserhane ne der? Ali Osman-ı Devletinin Makam-ı Hilafet-i İslamiyenin Bulgaristan emareti nezdinde bir daire-i saltanatı, bu makamı kim işgal iderse etsin, bir Müslüman için, bir Müslüman gazetecisi için daima muhterem bir makam değil midir? Bu makalenin idare-i hükümetindeki nevakıs ve müsaviyi 'an-samim-ül kalb tahtı-e ve müahazeden geri durmamakla beraber bir bu daire-i devlete karşı adab-ı siyasiyeye muvafık bir lisan-ı isti'mal ediyorum diye beni komiserliğin bir ajanı gibi partizan kardeşlerinize gazete ile ve vesail-i hafiye ile de jurnal etmek bir Müslümanın havsala-i idrakine sığar denaet midir? Alçak herifler! Rusçuk kahvehanelerinde veya [..] sürünüb Sultan Hamid'e ve memurlarına sövmeyi bir cesaret, bir meziyet mi sanıyorsunuz, kendi seviye-i zillet ve idrakinize düşmediği için mi Edhem Ruhi'ye (Edhem Ruhi Balkan) ta'n ve bühtan eyliyorsunuz? İyi biliniz ki Edhem Ruhi'nin meziyet-i ahraranesi söylemek değil icra etmekdir. Edhem Ruhi meziyet ve namusunu istibdadın en ateşin sahnelerinde isbat eylemiştir. Edhem Ruhi, Yıldız Sarayında padişah tahtı önünde istintak edildi ki ve "biz padişah ve vatan haini değiliz. Bize hain diyenler bizi padişaha hain bildirenlerdir. Fakat zulm ve esaet milletin canına yetti buna emin olunuz" dediği ve ayakları zincirlenip Trablusgarp bahri zindanlarına atıldığı ve idama mahkum olduğu zaman onaltı yaşında idi ki Üstad-ı mükerrem Murat Beyin ve Osmanlı İttihad ve Terakki cem'iyetinin vasıta-ı neşr-i efkari olan "Mizan" gazetesini okuyan muhterem karielerimiz bunu yakinen bilirler. Yalıboyunda mertlik kolaydır. Fakat daima cesaret ve hamiyetden bahseden Tuna'nın babayiğit muharriri, o dünyada hiç bir şeyden utanmaz Bizans hergelesi, Obhizade nam-ı müstearını taşıyan münafık Liem acaba İstanbul'da iken niçin böyle bir mertlik ibraz idemedi de, defter-i hakayindeki elli kuruş aylığı ziyadeleştirmek için Mısır ağniyasından dilenmeğe gelmiştir? Meşhur darb-ı meseldir: Kedi uzanamadığı ciğere pis der. Eğer Edhem Ruhi'nin mevcudiyet-i ma'neviyesi Genç Türklük aleminde ismi cismi bile anılmayan Behzat gibi bir rezil, orosbu evladının teveccüh veya adem-i teveccühüne onun makalat ve neşriyatına muğlak kalmış zan edilirse şaşarım Onun hempası olan Mehmet teftiş gibi Şevki gibi hayvanat-ı ehliyenin aklına!.... Edhem Ruhi er oğlu erdir.İşte ben ala mele-innas bu eşhası bana olan küfür ve hakaretlerine mukabil, alçaklık, rezillik, namussuzlukla itham ediyorum. Eğer kendilerinde zerre kadar namus ve haya varsa bana şimdi kalemle değil, kanla cevab verebilirler. Bu alçak hergeleler değil, cihan da görsün ki Edhem Ruhi onların tavsifi veçhile oğlanlık etmiş bir orosbu evladı değil. İcabında kana kanla cevab vermeğe muktedir bir sahib-i kalb ve [..], erkek oğlu erkektir. Edhem Ruhi TELGRAF HAVADİSİ Petersburg'dan, 14 Temmuz 1322 & Finlandiya ihtilali başlamıştır. Asiler çiftlikleri ve bir çok birçok mağazaları yağma etmişlerdir. & Odesa'da beşyüz ihtilalci taht-ı tevkife alınmıştır. & Don Kazaklarının vilayetinde idare-i örfiye ilan edilmiştir. & Kronştad'da bulunan gemici askerlerinin Petersburg'a gidip Çarı katl ve hal' etmek üzere bir ittifak akd eyledikleri meydana çıkmıştır. & Duma'nın kapanması üzerine Rusya nukut kağıtları Paris'te yüzde 66 düşmüştür. & Petersburg' ta ihtilalciler Çara dört gün vade vermişler ve bu müddet zarfında taht-ı saltanattan çekilib

Bu sayıdan diğer sayfalar: