29 Temmuz 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 3

29 Temmuz 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

hareket de karışıklığı teskin edeceği yerde bilakis adem-i memnuniyeti mucib olur. İmparatorun amal ve niyeti gayr-i kabil-i tahvildir. Hükümet maksadına tevafuk itmeyen eski nizamatın tebdil ve tağyirine karar vermiştir. Eski idare değişecek, nizam ve sükunet muhafaza edilmeli, bunun için her türlü mes'uliyet üzerimize düştüğünden tedabir-i lazımaya tevessül edelim. Böyle kuvvetli ve mugal bir hükümet şübhe yok ki ahalinin iyi kısmı tarafından himaye ve müzaheret görür. * * * İstanbul'dan, 15 Temmuz: & Girit Meclis-i Meb'usanının adayı Yunanistan'a resmen ilhak itmesini Bab-ı Ali protesto etmiştir. & Makedonya'da çete teşkiliyle itham olunan Ğaraben metropolidinin Sen Sinod meclisine a'za tayin olmasına müsa'ade itmediğini Bab-ı Ali Rum metropolidine beyan ve tebliğ eylemiştir. & Devlet-i Aliye-i Osmaniye ile Bulgaristan Emareti beyninde muğlak kalan mesa'ilin ezcümle pasaport muamelatıyla tüccar vekillerinin hukuk ve vezaifine temas eden ihtilafatın hal ve faslı hakkında ba irade-i seniyye Dahiliye Nazırı Memduh Paşa, Necip Melhame ve Rüsumat Nazırı Hasan Fahmi Paşa'dan mürekkeb bir komisyon teşkil olunmuştur. İşbu komisyonun teşkili, Sultanın bu aralık Bulgaristan'a karşı gösterdiği teveccühat ile Devlet-i Aliye-i Osmaniye ve Bulgaristan Emareti beyninde akd olunan ticaret mukavelenamesinin hin-i tertib ve tanziminde Bulgar memurlarının irae ettiği dur-endişlikden ileri geldiği mehafil-i siyasiyede söylenmekdedir. & Selanik Vilayeti dahilindeki memurine bir aylık maaş verilmek üzere mukteza olan mebaliğ Bank Osmaniye yatırılmıştır. Vilayat-ı selase memuriyenin 1906 sene-i miladiyesine mahsuben tedahülde kalan beş aylık maaşatının te'diye ve i'ta olunması içün de Maliye Nazırının tedabir-i lazıma ittihaz ettiği şayi'dir. DAHİLİYE Gerek Varna'lıların Rum metropolidini kabul etmekde musırrane gösterdikleri harekatda kendilerini teşci' ve gerek Rumların Makedonyadaki Bulgarlar üzerinde icra eyledikleri şenayi' ve cinayatı tagbih ve protesto etmek içün Bulgaristan'ın her tarafında mitingler icrası hakkında müzakeratta bulunmak üzere bilcümle fark-ı siyasiye ile, muhtelif cem'iyet ve gazetecilerin vekillerinden mürekkeb olarak bu günlerde Sofya'da suret-i mahsusada bir heyet ictima' etmiştir. Heyet-i mezkurenin netice-i müzakeratı ba-telgraf her kasabaya iş'ar edilmiş olduğundan bu gün alafranga saat onda Rumların vahşetleri an'anesiyle protesto edilmek üzere kasabamızın Bulgar ahalisininde sergi bağcesi önünde meydanda icra edilecek mitingine daha dünden davet olundukları sokaklara yapıştırılan gayet büyük ve kalın yazılı ilannamelerden müsteban olmuştur. &Varnalılara imtisalen Gavarna kasabası Bulgarları da kasaba-ı mezkure Rumlarının kilise ve mektebini cebren ve gasben almışlar. Bunun üzerine Gavarnalılar tarafından "Bulgarski Rodolobtis" yağni Bulgar vatanperveri namında Sofya'da teşekkül eden milli cem'iyet-i riyasetinde bervechi ati telgrafname keşide edilmiştir. "Bulgar bayrağını a'la idüp bütün Bulgarların hissiyatını galeyana getirerek alçakçasına icra edilen Rum propagandasının devam-ı intişarına mani' olduğumuzdan şayan ve tahsiznsiniz." &Nafi'a Nezaretinin inşaat dairesi müdüriyeti tarafından memuriyete tayin olunan kırk kadar ecnebi mühendisin Bulgaristan memuriyetine geçmelerinden muğber olan Bulgar mühendisleri suret-i mahsusada Sofya'da ictima edip bu [-sayfa bitti-]

Bu sayıdan diğer sayfalar: