31 Temmuz 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 4

31 Temmuz 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

[..] Sırbistan'ı terk etmiş. Avusturya imparatoru Fransuva Josef de Sırbistan kralı Petro hazretlerini yevm-i veladeti münasebetiyle tebrik etmemiş olduğunu "Fusişe Çaytung" namındaki Alman gazetesi yazıyor. & Londra: Royter telgraf ajansının ihbaratına nazaran Suriye-Mısır hududunu taiyin ve tahdide memur olan ve Devlet-i Aliye-i Osmaniye ile İngiltere hükümeti tarafından teşkil edilen muhtelit komisyonun a'zası beyninde şiddetli ihtilafat-ı efkar zuhur etmiştir. Devlet-i Aliye-i Osmaniye vekilleri hudud olarak bedevilerin icad ve takip eyledikleri yolun kabul olunmasını, Elariş ve Akabe'den sağ cihete doğru gedilmesini tercihen istiyorlar. & Sırbistan efkar-ı umumiyesi Avusturya ve Macaristan'a karşı olarak Sırbistan ile Bulgaristan arasında yeneden bir gümrük ittihadı yapılması hakkında müzakerata ibtidar olunmasınıve hattabu beyanda icra olunacak müzakerat ile ticaret mukavelanamesinin tertib ve tanzimi içün sabık minister Popoviç'in Sotya'ya gönderilmesini istiyormuş. & Sırbistan'ın millet meclisi yani Sagopiçna azası meyanında Sırrbistan kanun-u esasiyesinin bazı mevadinin tebdil ve ta'dili hakkında temayilat-ı efkarı mevcud imiş ancak iş bu teşebbüsün öyle kolaylıkla icra olunamayacağı meydandadır. Çünkü fırka-ı siyasiyeden her birinin meslek ve proğramları yekdiğerine taban tabana zıd değil ise de pek az da muhalif değildir. Mesela kralın imtiyazatı meselesine gelince eski radikal fırkası imtiyazat-ı mezburenin pek ziyade tahdid edildiğini söyleyerek tevsi'nı, yeni ve genç radikal fırkası ise krala bahş edilen iş bu müsaadat ve imtiyazatın çokluğuna tahammül edemeyerek tenkıs olunmasını taleb eylemekdedir. & Bulgarlar ile Rumlar beynindeki muhasameden milel-i saire de zarar ve ziyan görmeğe başladığı, asılda şayan-ı teessüf olanı bu cihettir, kuru yanında yaş da yanmağa başladı. Geçenlerde Varna'da Bulgarlar tarafından Rumlara karşı icra olunan nümayişlere güya Ermenilere karışmış diyerek Yunanistan'ın Pire kasabasında Rumlar, yirmi kadar Ermeni dükkan ve mağazasını yağma ederek bu vechile hiç bir işden haberi olmayan bi-günah ve suçsuz kimseleri duçar-ı zarar ve hasar eylemişlerdir. & İstanbul: Devlet-i Aliye-i Osmaniye ve İmaret memurininden mürekkeb olarak burada in'ikad etmekte olan komisyon dünkü gün Türkiye ve Bulgaristan ticaret mukavelanamesiyle gümrük tarifesini tahrir etmişlerdir. Bundan sonra baytar, seyr-ü sefayin ve hududa mücaver olan sancak ve kazalarda tabi' ile metbu'un tüccarlarına irae edilecek teshilati mübeyyin mukavelenameler taharri olunacakdır. Daha sonra da Bulgar vekilleri Dahiliye Nazırı Memduh Paşa'nın taht-ı riyasetinde teşkil edecek komisyona dahil olarak hep birlikte [..] mukavelenamelere girmeyen bazı meseleler ezcümle banka, sigorta şirketleri, pasaport, Bulgar tüccarlarının Türkiye'ye yerleştirilme hudud muhafazasına memur karakol ve sair mesail-i muallaka hakkında devr-ü derane müzakere edeceklerdir. İstanbul'da bulunub da ikmal-i vazaif eyleyerek Bulgaristan'a avdet edeceklerini Bulgar telgraf ajansının ihbarına atfen evvelki numaralarımızda yazdığımız imaret murahhasları daha iyi müddet İstanbul'da kalmağa mecbur olmuşlardır. ________________________ Dünkü gün öğleden sonra hükümet bütün dükkanları kapatdı ve şehri yine asker abluka etti. Ve kampanalar çalmağa başladı. Müehharan anlaşıldı ki her iki tarafdan vefat eden iki üç kişinin cenaze alayı resminde bir vukuat çıkmasun içün hükümet cenazeleri ve şehri askerle muhafaza ediyor.

Bu sayıdan diğer sayfalar: