4 Ağustos 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 2

4 Ağustos 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

da bir kimseye bahş eylediği dehaya malik zevatın ef'al ve akvali bile bir çok i'tirazlara, bir çok müahazelere uğramaktan salim kalmaz. Zaten tenevvü' kabul etmeyen hakikatte suret-i telakki bir olmuş olmasaydı bu kadar meslekler, mezhebler zuhur eder miydi? Tenkidin fevaid-i azimesi, tenevvu'-u efkarı kazıyyesi güneş gibi aşikar iken bizim E.H. Efendi Şumnu Kız Rüşdiyesinin haklı i'raza uğramasına niye o kadar hiddetleniyor? "Yarası olan gocunur" derler. Galiba Ahmed İhsan Efendinin bir günlük müşahedatı üzerine mübteni i'tirazi yarayı daha ziyade tırmalamağa badi olur korkusuyla mütecasirleri(!) başdan tehdid olunmak isteniyor. Yahud makaleyi yazmağa niyet ettiğiniz zaman Tal'at ve Mustafa Efendilerin kız mektebinin nevakısla mali olduğuna dair i'tirafatını işidemeyub tevzi'-i mükafatı daha doğrusu tevzi'-i iltifat günü duvarlarda gördüğünüz cicili micili bir kaç el işlerine kapılarak mektebin mükemmeliyeti hakkında hasıl ettiğiniz fikri tıflanenin tezelzüle uğramasından korkuyorsunuz. E.H. Efendi. Bulunduğumuz dereke-i posteden rehayab olmamız mutlaka kusurlarımızı, ihtiyaclarımızı bilmemize vabeste münci-i hakikimiz olacak mekteblerimizde ve ale-l umum cemi'yetimizde görülen noksanların, acilen cerimelerin enzar-ı umumiyeye arz olunarak ikmal ve tedavileri çareleri aranmalı. Yoksa inkar olunmakla ne mevcudiyetlerine halel gelir, ne de salaha yüz tutar. Şu ma'ruzat üzerine artık hiddet etmeyeceğinizi ümit ederek altına imza attığınız makaleyi tertib eden kumpanyanın kız ce çocuk mekteblerimizin ıslah-ı ahvaline mani' olduklarını arz ile beraber ıslah ederler ümitiyle bazı kusurlarını da saymağa cesaret ediyorum. 1- Evkaf-ı İslamiyeyi menafi' millete nafia bir surete koyacağız diye dest-i idarelerine [..] niçün en mühim cami'leri imamsız bırakıyorlar; ıslahat namına niçün şimdiye kadar bir şeyler yapmıyorlar? İki buçuk seneden beri mekteblere ne faide idebildiler? 2- Belediye intihabi kazanamadıklarından dolayı zamanlarına kadar yortu günleri kapanmaları adeti olmayan müslüman dükkanlarını kapanmayı niçün kendilerine bir şeref add ediyorlar? Ahali-i İslamiye körü körüne arkaları sıra gitmediği içün mü dükkanları açanlar mücazata uğradıkca sevinçlerinden hop hop sıçrıyorlar? 3- İdare Meclisi ellerinde iken zamanlarına kadar müslüman mekteblerine verilmesi adet olan ianeyi kesdiklerine ne demeli? Şimdilik bu kadarla iktifa ediyorum. Milletden intikam almak sevdasından vazgeçmezseniz kusurlarınızı ıslaha çalışmazsanız birer birer birer, yine ıslahını düşünerek aleme i'laan edeceğime şübhe etmeyiniz. E.B SİLİSTREDEN: Muhterem Efendim, Asar-ı gayret ve hamiyyetperverane gözle henüz mevki intişara vaz' eylediğimiz "Balkan" gazetesinin ikinci numaralı nüshasında Mehmed Reşad imzalı mekdubu kemal-i teessüfle okudum. Zira bu zatta hakikati söylemek kisvesi altında tarafgirlikten kurtulamamıştır. "Tuna" nın 247 numaralı nüshasında münderic Osman Emin imzalı mektub hakikatten başka bir şey değildir. Hocam Haci Salim Efendi o gece yatsı namazını edadan sonra Mahzarzade Mustafa Ağayı yanına çağırdı şöyle bir kaç söz söyledi: İmam Hacı Salih Efendiye söyleyiniz, vazifesine devaz itsun, çok vakettir söylüyorum kar etmiyor. Nihayet başka bir imam bulmağa mecbur olacağımdır. Sahib-i mektubun yaygara dediği budur. Bunu duyan imam efendi

Bu sayıdan diğer sayfalar: