7 Ağustos 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 2

7 Ağustos 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

"Anasır-ı muhtelife arasında kin ve adavet her gün artıyor, eksilmiyor. Komineler teşkil ediliyor. Bu yüzden refah-ı hayat arzusundan başka emeli olmayan zavallı köylülerin her gün ma'ruz olduğu muhatarat akla ve hayale sığmaz. "Bu yüzden bir çok ahali Romanya'ya, Sırbistan'a, Macaristan'a ve bir çoğu da Amerika'ya hicret etmekdedir. (Yal)nız 1904 senesi zarfında üç bin kişi Manastır eyaletinden hicret etmiştir. Bu halden Türkler gibi Balkan şibh-i ceziresinde istiladan başka bir hırsı olmayan Avustuya'da hoşnud olsa (gerek)" *** Fransa matbuatının mevsuk-ul kelime aksamı bu fikr-i iddiadadır. Şu aralık Rumların Bulgarlar, Bulgarların da Rumlar aleyhinde husumet ve adaveti artırmağa başlamalarını, doğrusunu söylemek iktiza ederse pek fal-i hayr add edemeyiz. Zira bu husumet ve adavetler, Rumeli Vilayet-i Selase-i şahanesinin Bulgar, Rum komitelerine cevelaney-i ısyan olmasına sebeb olacak.Bu ise pek fal-i hayr değildir. Hükumeti seniyye şimdi gözünü dört açmalıdır. MÜHİM BİR TASHIH Geçenlerde makalemizin birinde Yemen vak'asından bahs ederken Hazreti Peygambere "Ene arabün.Leyse-l araba minni" dediren Vahhabi taifesinin harekat-ı mühinanesiyle kavm-i arabi necabet ve şerafeti hakkında sui-zan ve zehabda bulunmak kadar hatay-ı azimi olmaz demiştik. İfademizden ayandır ki kavm-i arabın uluvvi lisanına, necabetine, şerafetine meftun ve meclub bir hiss-i uhuvvetle mefturuz. Türk Arabın meftunudır. Türkler feyz-i islamiyeti Arabdan iktibas etmiş, kavm-i necibi araba iktida etmiş, arabın [..] celadet ve hamiyyeti içün göz yaşı değil kan dökmüş bir millettir. Binaen aleyh biz bu hiss-i uluvvi-i uhuvveti hiç bir zemin ve zamanda, hiç bir vakitte pazede-i nisyan ve şikak eylemek gibi bir hataya, bir cinayete düşmek istemeyiz. Buna mukabil Yemen'de türemiş bir taife-i vahşinin harekat-ı bağyanesiyle kavm-i arabın hissiyatı, necabet-i idrak ve ahlakı hakkında bedbin olacak kadar haksızlık irtikab etmemelidir. Midilli vak'asını düşünmeli. O zaman bu zamandır Mısır, Suriye ateşler içinde yanıyor. Mısır, baştan başa Arabistan "Allahu yansur-us Sultan" nidasını göklere çıkarmakdadır. Arabın Allahu yansur-us Sultan demesi Türk milleti içün, Türklerin nusreti içün bir niyazdır. Biz bu i'tikaddayız ve bu hiss-i i'tikad ile düşünürüz. **** Bize bu satırları yazdıran sebeb ahiran necabet ve istikamet ahlakının meftunu olduğumuz, kavm-i necib-i araba mensub, şerif bir Zat-ı Ali Nejadın "Ene arabun Leyse-l 'araba minni" sözünün doğru olmadığı ve bu hadisin doğrusunun "Ene arabun ve leyse-l a'rabu minni" olduğu hakkında bize telkin-i hakikat eylemesidir. Ma'lumdur ki "Ene arabun Leyse-l araba minni" demek ben arabım, arab benden değildir; fakat bunun doğrusu "Ene arabün ve eyse-l a'rabu minni" imiş ki ben arabım benden daha arabı olamaz demekdir. Yanlış bellemiş olduğumuz şu hadis-i şerifin tashihiyle telkinine himmet eden zatın uluvvü cenabına arz-ı hissiyat-ı minnetdaraneyi bir vazife-i fazilet ve hulus-u niyyet addeyledik. ATİNA HABERLERİ & Bulgaristan'da Rumlar aleyhinde vaki' olan nümayişler üzerine Yunanistan şu'ray-ı devleti saray-ı kraliyede bir meclis akd ile kaç günden beri uzun derin müzakeratda bulunuyorlar. & İstanbul'daki Yunan sefiri Atina'ya getmiştir. Sofya'da bulunan Yunan konsolosu tahkikat icra

Bu sayıdan diğer sayfalar: