8 Ağustos 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 4

8 Ağustos 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

den ellibin aded tab' ettirdikden sonra firar etmişler. &Son def'a sadır olan İrade-i Caride başvekil İstolip'in azl edilmiş ve yerine Viyana'da bulunan sabık minister Vite tekrar çağrılmıştır. ---oOo--- 25 Temmuz, İstanbul'dan: & Filibe'de ve Bulgaristan'ın her yerinde Rumlar aleyhinde vakı' olan nümayişlerden dolayı Yunan sefirinin ve Rum patriğinin Bab-ı Aliyi protesto eylemeleri üzerine Hükümet-i Seniye Bulgaristan hükümetine bazı tebliğat-ı mahsusa icra eylemiştir. Bu tebliğatın ne suretle icra edildiği ve neden ibaret olduğu iki hükümet ricalinden başka kimsece henüz meçhuldür. & Fransa sefiriyle Bab-ı Ali arasında yeni bir mesele tehaddüse başladı. Trablusgarb ile Tunus hududunda, Trablusgarb' a aid "Ğadams" kazasında bir Osmanlı süvari müfrezesinin Fransız hududu dahilinde bir kıt'ayı işgal eylediğini Fransa sefiri iddi'a idiyor. Hatta Fransız sefiri o işgal edilen mevkı'ın 1905'de bir Fransız müfrezesi tarafından işgal edilmekde olduğunu ve müahharan Tunus fırka-ı askeriyesince oraya ehemmiyet verilmiş olduğunu iddi'a idiyor. Trablusgarb kumandanı, Şıpka ve Alasonya Muharebeleri kahramanı Receb Paşa henüz süvari müfrezesini geri çekmemiştir. Bab-ı Alinin ne yapacapacağı ve ne türlü hareket edeceği henüz kesdirilemez. FİLİBE HAVADİSİ Mardas nam tütün fabrikasınbda 45 amele terk-i işgal etmiştir. Amelelerin işlerini terk etmesine sebeb, fabrikatörün altı ameleyi tard etmek istemesi imiş. & Evvelki pazar günü Filibe'ye iki saat mesafede ve Rumların ekseriyetle bulunduğu İstanimga kasabasında büyük bit mi'ting verildiğini dünkü nüshamızda yazmıştık. Son haberlere göre nümayişciler bu kasabada da pek büyük ziyanlar vermişler. Bir çok Rum dükkanları tahrib edilmiştir. & Son müstahberata göre ağustosun altısında bütün fırak-ı siyasiye meb'usları ve gazetecileri müştereken yine Filibe'de, umumi, büyük bir miting vereceklermiş. Bakalım bu mitingden de ne çıkacak. Ba'zı müfsid, bedhah takımı şurada burada işaa idiyorlarmış ki bu mitingde Türkler aleyhinde de nümayişler olacakmış. Biz böyle yavelere kulak asanların aklına şaşarız.Şu aralık, şu sıra Rumlara yapıldığı gibi Türkler aleyhinde de bir nümayiş yapılmasını asla tasavvur idemeyiz. Zaten sebeb de yok. Binaen aleyh her türlü ihtimale karşı hükümet-i mahalliyenin şimdeden nazar-ı dikkatini celb etmeyi vezaif-i mübecceleden biliriz. Olabilir ki bazı...........güruhu böyle gürültülü bir günde bazı kimselere sarkıntılık etmek istesünler. Fakat böyle bir ihtimal karşısında hükümet-i mahalliyenin son tedbir-i şedidi ittihaz edeceğini ve her halde böyle ufak bir meseleden büyük meseleler çıkarmağa müsaade itmeyeceğini ümit eyleriz. ---oOo--- İLAN Gazetemiz Filibe'de cum'a önündeki gazete pavliyonunda daima satılmakdadır.

Bu sayıdan diğer sayfalar: