9 Ağustos 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 4

9 Ağustos 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Yahu! İnsaf idin. Rast gu, rast-ı etvar demek bir gazete müdürini mesleksizlilke, sersemlikle itham değil de nedir? GÜLMELİK Rumeli İdare-i Aliyesine Muhterem mu'azzez muharrir beğefendi Efendim "Balkan" ceride-i feredenizin 10 numaralı nüshasında (sirke köpürmüş) sernamesi altında münderic makalenizi kemal-i dikkatle mütalaa ettim. Çünkü acizleri turşuya gayet meraklı olduğumdan mezkur makale nazar-ı dikkatimi celb etti. Acaba sorabilirmiyim ki o sirke cibre sirkesi mi yoksa talaş sirkesi mi? Merakımı mucib oldu eğer kendisine evliya böcegi telkib olunan abus-ul veche olan sirke ise bir hafta sonra mezkur turşusu kesileceğine şübhe yokdur.Zira zahiri ekşi ise batını battal peyker suyu gider. Vay gidi ekşi sirke vay!... 25 Temmuz    İmza: Pazarcık Karielerinizden Biri SON HAVADİS Filibe'de Rumlar aleyhinde olan galeyan ve heyecan karielerimizin maalumudur. Onbeş günden beri Filibe'nin en mu'teber Rum familyaları Türkiye'ye, Yunanistan'a hicrete başladılar. Evvelki ahşam ahali tarafından köşe başlarına yapıştırılmış olan küçük yaftalarda ilan idilürki ba'dema Bulgaristan'da çarşı ve ahali cem'iyetleri arasında fanatik Rum lisanıyla konuşmak kat'ıyyen memnu'dur. AÇIK CEVAB Tuna'nın babayiğit muharriri "Behzad" efendi geçen gün hususi bir mektubunda beni öldürmek üzere yer beğenmekliğimi teklif ediyor. Tuhaf? Kızar mısın güler misin? Daha garibi var. Eğer şayed bu teklifi kabul itmezsem beni davaya vereceğini yazıyor. İyi yüz surat?! Utanma arlanma olmadıkdan sonra gül gibi geçinilir. Açık cevabım şudur: Benden kanla intikam almak isteyen düşmanlarıma Filibe'de Kınaz Guğuriduva sokağında 10 numaralı daire-i mahsusam sabahdan ahşama kadar açıktır. Teşrife rağbet buyuran a'da-i namus ve hayatın cevabsız kalmayacaklarını ümit iderim. Alçakça intikam almak isteyenlere de mahkeme kapuları açıktır. Bundan da pervam yokdur. Zira kimsenin hukukuna taarruz itmedim.Uğradığım alçalca, namussuzca taarruzlara, müstehak olduuğu cevabları verdim. Edhem Ruhi İHTAR Bir çok satıcılarımız altı ay evvelden neşr eylediğimiz yevmi telgraflardan olan hesablarını bile göndermediler. Bu zevat kendilerini bilirler. Gelecek ayın başına kadar hesablarını kesmeyecekleri birer dolandırıcı gibi gazetemiz ile resmen teşhir eyledikden sonra hükümetce de lazım gelen tedabire müraca'at idileceği şimdeden ihtar olunur. *** İLAN Gazetemiz Filibe'de cum'a önündeki gazete pavliyonunda daima satılmakdadır.

Bu sayıdan diğer sayfalar: