18 Ağustos 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 2

18 Ağustos 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

-rini iddi'a kılıyor. Cidden mutma'inim ki yerimizde olaydınız, yine aynı hissiyatı beslerdiniz, aynı suretle hareket eylerdiniz, çünkü cihanda hayat-ı beşer içün ancak bir bedia-i emel vardır ki o da vatanın istiklali ve azametidir." Mustafa Kamil Paşanın şu kalbinden doğma ulvi sözleri ekseriyetle İngilizlerden, alel-husus meclis-i meb'usan a'zasından terekküb eden o heyetin bile alkışlarına badi oluyor. İngiliz meb'usanından mister (Robertson)un Mustafa Kamil Paşaya cevaben irad eylediği nutku ise bervech-i ati aynen tercüme eyleriz: Paşa Efendi! Refiklerimin,vatandaşlarımın namına olarak arz ederim ki nutkunuzu şevk ve hahişle dinlediğimizden emin olunuz. Yine herşeyden ezel memleketinizin ahval ve şeraitinden haberdar olmak istiyoruz, bununçün her iki tarafı da dinliyoruz. Ümid ederiz ki vatandaşlarınız daima fikirlerini, şikayetlerini bize halisane bast edeceklerdir. Emelimiz ancak orada bulundukca, nüfuzumuz kifayet ettikce idare-i umumiyeyi nazar-ı teftişde tutarak Mısır'ın hayrına, sa'adetine çalışmakdır. İ'tikadımıza göre Mısır'ın intizam-ı ümur-u maliyesine İngiltere'nin hizmeti oldu, aynı hizmeti hayat-ı ictima'iye, terbiye-i umumiye, idare-i mülkiye, cihet-i adliye içün ifa etmek isteriz. İngiltere o iklimde yalnız nefsine hizmet içün kalmamalıdır. (Denşuva) hadisesine gelince: Biliyorsunuz ki biz burada o haberleri ne türlü ızdırab ile aldık. Bu mesaile dair henüz tekarir-i resmiye elde ederek güzelce mutala'a etmeden henüz bir şey diyemeyiz. Fakat İngiltere ahalisinden bir kısım vefirin muhabbet-i fi'liye ve samimiyesine tamamen emniyet itmelisiniz. Amalinizi idrak eyliyoruz, daima o ümiti besleriz ki bir gün gelecekdir, cezm ile, ihtiyat ile şu netice-i amale desters olunacakdır: "Mısır'ın istiklal mazmunu" Bu noktayı irad eden fırka-i müfrita a'zasından bir meb'usdur, fakat hürriyetin ne büyük i'tidal ile, hem Mısırlıların hukukunu, hem İngilterenin siyasetini gözeterekden idare ettiği lisana hayran olmamak mümkün müdür? İşte İngiliz siyasetinin büyüklüğü hep bu nüktede menküzdür.. Küçük, büyük, müfrit, mu'tedil bütün bu ashab-ı siyaset menafi'-i hakikiye-i mülkü ne suretle olursa, İngiliz siyaseti icabına karşı birdir. Bir hat hareketidir. (Gladston, Sulbori) yekdiğerini dahilen yere batırıyorlardı, haricen bir iz takip ediyorlardı, şimdi onların halefleri de böyledir. Bu kemalatı bil-farz Fransa'da çok göremeyiz. Şarklılar ise bu halden büyük ibret almalıyız, çünkü dahilin düşmanı, haricin dostuna pek kere müreccahdır. TELGRAF HAVADİSİ Son Haberler İstanbul'dan, 5 Ağustos: & Sultan Hamid'in hastalığı hakkında hergün bir rivayet çıkıyor. Bendegan-ı şahane padişahın gün-ü günden iyileşdiğini ve hattabu hafta selamlığa çıkacağını bile işaa ediyorlarsa da fil-hakika zat-ı şahane son derece zaif ve ihtizar içindedir. Edilen tedavi temdid-i ihtizarından başka bir şey değildir. & Zat-ı şahanenin tedavisi içün Zambaku Paşa, Nafiz Paşa, Cemil Paşa, Kanburoğlu geceleri bile ayrılmadıkları gibi ameliyat icrası içün Berlin'den gelen [-sayfa bitti-]

Bu sayıdan diğer sayfalar: