28 Ağustos 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 2

28 Ağustos 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

MEKTUB Şumnu'dan: Balkan'ın 14 üncü numarasında E.H. Efendinin bir mektubunu daha gördüm. Reviş-i halden galiba efendi-i muma ileyh ile anlaşamayacağız gibi duruyor. Çünkü E.H. Efendinin söz anlaması müşkül görünüyor. Ben makalemde "menafi-ı milliyemize temas eden her fiil ve hareketimizi bir lisan-ı i'tidalperverane ile tenkid ve müahaze edelim; kusurlarımızı iyice anladıkdan sonra da saadet-i milliyemize medar olacak vesaite dört el ile yapışalım" demiştim. Lakin E.H.Efendiyi meydan-ı mübahaseye süren kız rüşdiyesi hamileri kendilerini papa gibi la yuhti add ediyorlar galiba ki münsıfane bir kaç sözüm üzerine yine hiddetleri kabarmış. Ahmed İhsan Efendiye tekrar atıp tutmuşlar. Ahmed İhsan Efendiyi bir tarafa bırakalım. Yekdiğerimizin suallerine cevab verelim. Eğer İhsan Efendiye ziyade kızdıysanız afaroz edin, cem'iyet-i beşeriyeden tard edin. Lakin istidraden arz etmeme müsa'ade buyurun: Eğer İhsan Efendiyi "la yansur" olan şu cür'et-i narevasından dolayı muhakemeye filana tenezzül buyurur da i'lam ederseniz, i'lamı E.H. Efendeden daha iyi Türkçe bilir birine yazdırınız ki okuyan da bir ma'na anlasın. Çünkü bu def'aki mektubunuzdan ma'na çıkarmak biraz güççe. Gelelim sadede: Mekteb-i rüşdiyeden bahs olunduğunun sebebini soruyordunuz. "Mekteb-i Rüşdiyesinin adem-i intizamdan bu hale girmesi" yolunda tutdurduğunuz nevha ile mekteb-i rüşdiyenin hal-i perişaniyesini anlatmak istiyorsunuz. Biz yanlış söyleseniz de doğru ma'na çıkarırız. Ahmed İhsan Efendi rüşdiye imtihanlarını görmemiş, Tırnova'da imiş. Onun içün bilmediği bir şeyden bahs etmemiş. Siz de rüşdiyenin halini bilmiyorsunuz ya. Çünkü ben rüşdiyenin mu'allimlerinden tahkik ettim: Gerek sene içerisinde gerek imtihanlarda Tufalızade Edhem Ağadan gayrı mektebe kimse gelmemiş. Ben tahkikatımı bu derecede bırakmadım. Bakınız rüşdiyenin daha ne noksanlarını öğrendim: 1) Bütün mekteb talebesi seneyi bir odada geçirmişler. 2) Odun almağa para olmadığından kışın yangın bakiyesi kiriş parçalarını yakmış. Geçen sene o da yokmuş. 3) Mu'allimlere onbeş aylık verilmemeiş. 4) Rüşdiyenin başına cahil, terbiyesiz, deli bir müdür musallat olmuş. İnsaf edilsün. Siz evladınızın terbiye ve taliminde bu kadar müsamaha gösterirseniz beş on kuruşu mektebden esirgerseniz mu'allimlere kızmağa nasıl hakkınız olur? Mu'allimler hava ile mi karnını doyursun? Ma'mafih o hak yer mollalaryla beraber millet-i islamiyenin uluvvü cenabına itimatları olduğundan me'yus olmayarak vazifelerini hüsn-ü ifaya son derece gayret ettiklerini arz ve delil olarak tatil zamanında bile bila mükafat arzu edenleri tedrisle uğraştıklarını erae ediyorlar. E.B. ----oOo---- RUMLARIN VELVELESİ Atina'da Trakya komitesi Avrupa Hükümat-ı mu'azzamasına (Bulgaristan'da Rumlara edilen mezalim) sernamesi altında birer beyannaame göndermişler ki bu beyannamelerde Avrupalılara ve Amerikalılara hitab ederek Bulgaristan'da Rumların katli'am eylediği ve daha sair nev'i mübalağakarane ilaveler yazılmıştır. Atina matbuatı da seviye-i mübalağadan düşmüyor. Zaten Rum matbuatının mübalağakarlığı dünyanın meselesidir. Rum matbuatının böyle mübalağakarane şikayatı, ağleb-i ihtimalatdaandır ki kendileriçün hüsn-ü tesirine su-i tesir hasıl etsün. ----oOo---- RAÇUPETROF İSTİ'FADA! Raçupetrof Akşamboluva'da bulunan sayfiyesinden [-sayfa bitti-]

Bu sayıdan diğer sayfalar: