29 Ağustos 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 3

29 Ağustos 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

-nce malum olan nukat ve mevaki'-i askeriyede çarık ve kalçevilerini hamil olarak isbat-ı vücud eylemeleri, hilaf-ı takdirde derdest edilerek taht-ı muhakemeye alınacakları devair-i askeriye tarafından ilan ettirilmiştir. ----oOo---- TELGRAF HAVADİSİ SON HABERLER 13 Ağustos, İstanbul'dan: && Sultan Hamid'in sıhhati hakkında yeni bir haber yokdur. && Bulgaristan maslahatgüzarı Naçoviç'in isti'fasından dolayı beyan-ı teessüf eylemiştir. && İkinci Ordu kuvvay-ı umumiye ve techizatı askeriyesi kumandanlığına Hayri Paşanın tayin olunduğunu yazmıştık. Bunun Hayri Paşa olmayıb Dürzi ve Yunan muharebeleri kahramanı Memduh Paşa olduğu müehharan öğrenilmiştir. && Zat-ı şahanenin hastalığı üzerine deveran eden kil u kalden dolayı birçok tevkifat icrasına sebebiyet vermiştir. && Almanya imparatoru haşmetlü Vilhelm zat-ı şahanenin sıhhatini ba-telgraf hergün istifsar eyliyor. && Tophane müşiri Zeki Paşa ile serasker arasında bir nefsaniyyet peyda olmuşsa da esbabı veliahd-ı saltanatın intihabı meselesinde ihtilafa düşmelerine haml ediliyor. && İkinci Ordu kuvvay-ı umumiyesine kuvve-i muavene olmak üzere beşinci ordu asakir-i redifesi toplanmakda olduğu makam-ı seraskeriyeden tereşşüh eyleyen havadis cümlesindendir. ----oOo---- GİRİT MES'ELESİ Atina'da münteşir "Mesajerdatın"(?) gazetesinin Yunan kralı ile münasebatı olan bir muharriri Girit hakkında şu yolda beyan mütalaatında bulunuyor: Düveli mu'azzamanın Yunan kralının notasına cevab olmak üzere takdim ettiği notanın mealini kral gerek kendi ve gerek Girit komiseri hakkında bir nev'i' hakaret olarak telakki ve kabul etmiş. Kral isti'fa etmesi içün prens Jorj'a musırrane teklifatta bulunmuş. Düvel-i mu'azzamanın Girit hakkında vermiş olduğu ters cevaba ise ceride-i mezkurede ihtilalatın devam eylemesi içün teşvikatda bulunan Yunan ve bilhassa Atina matbuatı sebeb olduğunu zikir ve beyan eyleyerek matbuat-ı mezburenin hatt ve hareketini takbih eylemekde imiş. Bu [..] Yunan hükümetinin vekil ve murahhası olarak Hanya'ya gitmesi yanlış tefsir edilerek düvel-i mu'azzama tarafından, kendi keyf ve arzusıyle bir müşevvik gibi gettiğine hüküm olunmuş. Yunan kralı Atina matbuatının şahsına karşı olan isnadat ve tecavüzatından pek ziyade münfail olduğunu ve Avrupa'da seyahati esnasında Girit içün her ne yapmak mümkün ise yapmağa çalıştığını ve yaptığını beyan etmiş. ----oOo---- ALEM-İ İSLAM Singapur'da olan müslümanlar 1314 senesi Şa'banında "Cemiyet-i Hayriye-i İslamiye" isimli bir cem'iyet te'sis etmişler ve bunun riyasetine ulema-i arabdan Abdülkadir bin Abdurrahman es-Sikaf El-Ulvi nam zat tayin olunmuştu. Bu cem'iyet-i hayriyenin te'sisinden maksad mektebler açmak ve ahali arasında tehaddüs edecek ihtilafatı ilim ve edeble insaniyet ve mesalemetle bitirmek, habishanelerede vefat eden müslümanları şerait-i islamiyeye tevfikan yıkamak, defin ettirmek, fakirler içün meccanen birer hastahane yaptırmak idi. Bu cem'iyet bu vezaif-i hayriyesini el-halet hazihi

Bu sayıdan diğer sayfalar: