31 Ağustos 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 1

31 Ağustos 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Basiret-i Siyasiye Geçen bir nüshamızda İngiliz ve Germenya hükümdarlarının görüştüklerinden bahs edilip bunların Rusya işlerine dair müşavereleri oldugı yazılmış idi. Bu def'a alınmış Avrupa gazetelerinde mevadd-ı müşavereler hususda bir hayli daha tafsilat verilmekdedir. Fransa ile İtalya hükümetleri İngiltere ile hayli münasebetli oldukları malumdur. Rusya dahili meşakkatleri ile uğraşmakdadır. İngilizlerin amel ve meslek-i siyasilerine karşu Germanya ile Avusturya kuvvetleri kalıyor bu halde İngiltere kralının İmparator Vilhelm'e ziyafet verdigi ehemmiyetli bir seyahat olduğuna şübhe yokdur. Rumeli işlerinde İngiltere Hristiyanların tam istikbali tarafında bulunuyor. Makedonya muhtariyet idare verilmesini arzu idiyor. Mısır idaresini ve nizamlarını esasen tebdil ve bu kıt'ayı bir kat daha özüne temlik etmek hususunda layiha tertib ettigi malumdur. İngiltere'nin bu matlablarına Fransa ile İtalya'nın hoş baktıkları, Rusya'nın muhalefet itmeyecegi anlaşıldıgı halde Germanya'ya arkalanub İstanbul hükümetinin muhalefeti fikr olunuyor. Eger Germanya ile müttefigi bulunan Avusturya Osmanlı protestosuna nazar itibarı ile bakarlar ise İngiltere politikasının icrası tabi'i ağırlaşacakdır. Bundan böyle Kral Edvard İmparator Vilhelm'i ziyaret iderek gün-be-gün bu işlerden söyleşdikleri ve eger Germenya muhalefetde bulunmaz ise imtiyazı nemselere verilmiş Bagdad demiryolunun Mesarifat-ı inşa'iyesine lazım ve Germanya'da bulunmayan akçelerin İngiltere'nin bankalarında bulunacağı bahs edilmiş. Hülasa-i kelam Germanya Rumeli ve Mısır işlerinde İngiltereye ayak çalmaz ise İngiltere'de Anadolu ve Bagdad taraflarında Germanya'ya ayak çalmayacak imiş. Her kayde(?) boran olsa doru tufanı İstanbul'dadır, bu da az olur gibi bir oyun ile bir vesile edebsizlik itseler ayıbı bunlara değil İstanbul'a yoklarlar'.... Yunanlılar ile Bulgarlar boğuşurlar. İstanbul'da mukim Bulgar vekiline bu nahoş hallerden ötüri sadr-ı a'zam onuncı tebligatda bulunmuş. Bulgar vekili Naçoviç'de cevabında almayub koymayub bu işde Bab-ı 'ali kabahatli oldugını söylemiş. Bi-çāre sadr-ı a'zam... (Terceman) & Iyd-i Giray-ı İslam & İran'da kanun-u esasi ilan olundugundan dolayı "İrşad" refіkimiz yazıyor: Artık şübhe kalmıyor ki İran'a doğrıdan doğrıya Kanun-i Esasi i'ta olundı. İran'da medeni ve müterakki milletlerin silkine dahil olur. Eğerçi bu nokta bazılarına garib ve 'acaib gelüb bazıları da ona inanmayub kemal-i te'accub ve tecerrübe ile diyorlar ki güya İran'da bugüne işler olamaz ve bunların cümlesi mütefennin bürokratların hile ve tezveridir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: