2 Eylül 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 2

2 Eylül 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ma'mafih bu haberi yani Japonya hükümetinin islamiyeti resmi din olmak üzere kabul etmesi, ihtimalin te'yide medar olacak esbab-ı maddiye ve siyasiye ise meydandadır. Şöyleki: Japonların terakkiyatını Avrupa, garb milel-i medeniyesi hiçbir vakit çekemiyor. Japonya ise garb milletlerinin rekabetine karşı bir kuvve-i külliye elde etmek içün umum Asya'yı elinde bulundurmağa çalışacak. Asya milletlerinin en mühimi ise Hindlilerle Çinlilerdir. Hindlilerin kaffesi müslümandır. Çin'de ise ahalini heman kırk milyondan fazlası müslümandır. Japonya bu iki milleti elde ettikden sonra bütün Asya'ya hakim olmuş demekdir. Bu iki milleti elde etmek içün ise Japonya'ya islamiyeti kabulden süheyl, bundan siyasi, nundan mühim bir sebeb olamaz. Japonya ise öyle zeki bir hükümettirki bu mühim sebebleri pek ra'na anlamış ve bu tedkik-i edyan kongresini zaten bir gösteriş olmak üzere küşad ettirmiştir. Netice-i mülahaza ve takdirimiz şudur ki Türkiye'de mün'akid tedkik-i edyan kongresi hiçbir karar-ı kat'i ittihaz edemese bile islamiyetin din-i resmiye olmak üzere kabulü Japonya hükümetince meczum ve musammem gibidir. Japonya er geç islamiyeti kabul edecekdir. --------oOo-------- LEVM'DE ŞENLİK ve ASKERİ MANEVRASI Levm'den yazılıyor: Müteveffiye prenses Marya Luiza namına izafetle yad olunan ikinci süvari bölüğünün -rub'-u asr- yirmibeşinci sene-i devriye teşekkülü olmak münasebetiyle Levm'de süvari manevrası icra olundu. Bu manevrada askeri ministeri ve iki yaver hazır bulundular. Ağustos 15'de sabahleyin -yahta ile minister ve birkaç zabitan Levm'e indikden sonra süvari resmi geçidi icra olundu. Kuşluk ta'amında kamilen zabitan ve neferata bir ziyafet keşide olundu ba'dehu akşam üzeri, maharet denebilecek derecede koşular icra olundu. Şöyle ki: Alabildiğine sür'atle koşarken üzerindeki süvari kendi altından kaltağı kaldırub yine yerine vaz' eylemek, ve yine at koşarken yere kadar eğilüb yerden kılıç almak ve iki süvari yanyana giderlerken ikisinin omuzlarına tutunub ayaklarıyla atların üzerinde durmak gibi maharetler görülecek halatdan idi ve gecesine enva' mehtablar yakılub şenlikler edildi. Acayibden olarak 5 metre yükseklikdende "M.L" harfleriyle Marya Luiza kelimelerini erae ider ve üzerinde bir tac recmi olunmuş mavi ve kırmızı enva' kanadilden ibaret bir levhanın temaşasını yanımdaki arkadaşımın tahsini üzerine Volter'in "hakikaten gece vakti letafete doyulmaz" dediği hatırıma geldi ve daha birçok havai fişenkler yakıldı. Ferdası günü de bir takım askeri oyunlarıyle şenliğe hitam verildi. 16 Ağustos İmza:Mahfuz --------oOo-------- CÜLUS-U HÜMAYUN Dünkü gün hakan-ı hazır Sultan Abdülhamid Han-ı Saninin yevm-i cülusu olmak mülabesesiyle Filibe eşraf ve mu'teberan-ı islamiyesi tarafından Osmanlı komiserhanesi Filibe küütübhanesinde parlak bir resm-i tebrik icra edilmiştir. Sabahleyin müftü-i ma'zul Süleyman Faik Efendi önde ve bilcümle eşraf ve mu'teberan birlikde olduğu halde yüzü mütecaviz bir cemm-i gafir kütübhaneye gelmiş ve Süleyman Faik Efendi tarafından kıraat edilen bir nutk-u beliğı müte'akib ahali "padişahım çok yaşa" diye bağırmıştır. Garibi şu ki Filibe kütübhanesinde bu seneki kadar hiçbir yevm-i cülus bu kadar parlak bir resm-i tebrik geçirmemiş olduğunu ahali rivayet ediyor. Bu resm-i tebrikden sonra makam-ı meşihatın hiçbir müdahalesini tanımadığı iddi'asıyla müftülük eden yeni müftü Şükrü Osmanof'da beş altı kişi hempalarıyla birlikde

Bu sayıdan diğer sayfalar: