5 Eylül 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 3

5 Eylül 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

düvel-i mu'azzama süferasına bir muhtıra takdim etmiştir. Patrik müddeasını isbat edebilmek içün öteden beri Rum teb'asının sadakatden asla ayrılmadıklarına dair bizzat prens Ferdinand hazretlerinin Rum metropolidlerine hitaben vakı' olan beyanatını delail olarak muhtırasına derc etmiş. Rum patriği bu vechile Rum meselesini süferaya ihale ederek Bulgaristan'dan tard edilen Rum metropolidleriyle gasb edilen Rum emlakının iade ve istirdad edilmesini onlardan taleb eylemiştir. ----oOo---- Marbanyad'da bulunan prens Ferdinand hazretleri Nezdin'e getmiş olan reis-i nüzzar Raçupetrof kabinesinin isti'fasını verdiğini Dahiliye Nazırı Petkof efendiye ba-telgraf bildirmiştir. Ma'mafih hal-i hazır kabinesi erkanıyla münasebatı olan daha doğrusu mezkur kabinenin mürevvec-i efkarı bulunan gazeteler, fırka-i muhalife tarafından işaa edilen işbu ihtiraatı red ve tekzib ederek buhran-ı nüzzar mevcud olmadığını açık ve kat'i bir suretde beyan ve ifade edildikden sonra bu günlerde reis-i nüzzar Raçupetrof'un Sofya'ya avdet edüb vazife-i mevduasını kemafis-sabık icra eyleyeceğini yazmakdadırlar. ----oOo---- RUM PATRİĞİ VE PRENS FERDİNAND'IN CEVABI 21 Ağustos, İstanbul'dan Viyana'ya bildiriliyor. İstanbul'da münteşir ve Rum patriğinin mürevvec-i efkarı olan "Kalisyatiski Alitya" namındaki gazete prens Ferdinand'ın patriğe olan cevabını yazdıkdan sonra şu vechile mutalaatda bulunuyor: "Bulgaristan'da icra edilen zulm ve ta'didden sonra prens Ferdinand'dan zaten başka türlü cevab beklenemezdi". Ba'zı süfera Rum patriğinin muhtırasını kabul ettikden sonra Rumların Makedonya'daki cinayatını tahattur etmişler. Bulgaristan'da asayişin muhafaza edileceğini, ancak Makedonya'da Rum çeteleri tahribata devam ederlerse o halde zuhur edecek halatdan mes'ul olmayacağına dair Raçupetrof'un Avrupa hükümatına karşı olan beyanatını İstanbul'un Rum muhafili Sofya'dan istihbar etmiş. ----oOo---- SULTAN VE RUM PATRİĞİ Rum patriği cülus-u hümayun münasebetiyle Sultanın devam-ı ömr-ü akıbeti hakkında bir dua kıraat ettikden sonra Bulgaristan aleyhinde şiddetamiz bir nutuk irad etmiştir. Patrik nutkunda Bulgaristan'da meskun Rumların kiliselerini gasb, mekteblerini ihrak ve emlakını yağma eden Bulgarlardan Rumların intikamını alabilmesi içün sultanın devam-ı afiyet-i şahanelerini isteyerek gayet ateşin sözler söylemiştir. ----oOo---- PAPAGAL Dün gelen papagal tercümesi Rusya devletinin ve milletinin hal-i hazırını, istikbalini tasver ediyor. Rusya'da hükümet-i mutlakanın merci-i mutlakı olan çar sarayını, Peterhof sarayını, Finlandiya, Polonya, Moskova vesaire ihtilalcilerinin hedef-i enzarı olan bir posuya görmüş. Sarayın bir cihetindeki kale penceresinden bir papas elinde bir kitab-ı mukaddesi gösteriyor. Sarayın orta cihetindeki ayı, eşek kisvesine bürünmüş olarak çarın tacını oturtmuş. Sarayın aşağı tarafında olan kalede de kuzu kisvesine bürünmüş yukariki katdaki eşek ve yahut ayı oturuyor ki bu manzarada çarın şahsi delaletiyle istibdabı murad ediyor. İhtilalcilerin kaffesi ellerinde sopa bu manzarayı gözetliyor. Papagal müellifi altına yazdığı şerhde diyor ki saray malum. Bu sarayın en yüksek katında ayı ve eşek kisvelerine bürünür olan taclı kimse şu etrafda bekleyen ihtilalciler ortasında bir müddet ayı gibi dans

Bu sayıdan diğer sayfalar: