5 Eylül 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 4

5 Eylül 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ettikden sonra ahır şu aşağıki kaleye kuzu gibi indirelecek ve orada kuzu gibi oturtuldukdan sonra takdis edilecekdir. Bundan bizim çıkaracağımız ma'na şudur: Çar veya avene-i müstebidesi çatlasalar patlasalar Rusya'da meşrut bir hükümeti, kanun-u esasiyi mutlak suretde kabul ideceklerdir. Çar kanun-u esasiyi kabul ettikden sonra her türlü mes'uliyetden tebriye-i nefs etmiş kuzu gibi mukaddes bir heykel halinde kalacak demekdir. Evet, kanun-u esasi çarı yani hükümdarı gayr-i mes'ul bir heykel halinde bırakdığı içün takdise mesağ-ı hukuku vardır. Midhat Paşanın ihtira'kerdesi ve hakan-ı hazır Sultan Abdülhamid Han'ın ilan ettirmiş olduğu kanun-u esaside münderic "nefs-i şahane gayr-ı mes'ul ve mukaddes" bendi de bundan mahrecdir. Bu bend ile kanun-u esasi padişahı her fi'l ve hareketinde la-yüs'el amma yüf'al bırakmıyor, kanun-u esasi umur-u hariciye ce dahiliye-i mülk ve milletden padişahı gayr-ı mes'ul bir paye-i kudsi ve mülkiyetde bulundurduğu içün takdis ediyor. Bizim anladığımız nükte-i siyasiye ve hukukiye budur. ----oOo---- MAKEDONYA YUMURTASI BAKALIM NE YUMURTLAYACAK? Dünki Veçernepoşte'de görülen mizah resmi şayan-ı dikkatdi. İngiltere kıralıyla fehametlü prens hazretlerini bu resimde konuşturuyor iken prens hazretlerini bir yumurta üzerinde oturdup diyor ki bakalım bu yumurtadan ne çıkacak? Ya'ni demek istiyor ki Makedonya bir yumurdadır. İngiltere'nin Karadağ prensini oraya vali tayin ettirüb muhtariyet-i idare taleb itmesi bir desise-i siyasiyedir. Bu desise-i siyasiye şimdi yumurta içinde bir tohum gibidir. Bundan bir horos çıkacak ki o da fehametlü prens hazretlerinin an garib tecelli idecek olan teşebbüsat-ı siyasiyedir. ----oOo---- RUMELİ KARİELERİNE Matbaa edevatının henüz eksik kalan birkaç cüz'i hitam bulmadığı cihetle "Rumeli" nin bir hafta daha te'hir-i intişarından dolayı muhterem karielerimim afvını dilerim Edhem Ruhi (Edhem Ruhi Balkan) ----oOo---- İ'LAN Matba'amızda her nev'i risaleler tüccar faturaları, kartvizitler, ilanlar ehven fiyatla ve kemal-i nefasetle basılır. *** Mu'allim ve yahut katib arayanların dikkatine! Mekatib-i rüşdiyelerde okunan bilcümle ulum ve fununu tedrise muktedir Bulgarca Fransızca yazar ve konuşur müdür, mu'allim, muhakeme-i şer'iyyede mütercim ve ticarethanelerinde bir katib ihtiyacı olan zevatın idarehanemize lütfen müraca'atları ilan olunur. ***** Kitabcı Şerafeddin Şehidüddin Rusya'da Ornoburu'da bulunan bu kütübhanede memalik-i islamiyede intişar eden bilcümle ceraid-i islamiye ve kütüb-ü mütenevvi'a ve tekavim-i meşhura bulunmakdadır.

Bu sayıdan diğer sayfalar: