14 Eylül 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 3

14 Eylül 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Bulgaristan'ın iş bu tedarikatı münhasıran Türkiye'ye karşı olduğu bildirilmiş. Sadrazam bu babda müdahale etmeleri içün düvel-i mu'azzamaya müşterek-elme'l bir nota gönderilmesini taleb ve ısrar ediyormuş. Düvel-i mu'azzamanın Bulgaristan'ın harekat-ı sulhperveranede bulunduğuna dair i'ta etmiş olduğu te'minatdan sonra Türkiye mehafili düvel-i müşarun ileyhime bu babda nota i'ta edilmesine lüzum kalmadığını beyan ediyormuş. --------oOo-------- YENİ GİRİD VALİSİ VE BAB-I ALINİN PROTESTOSU 30 Ağustos, Atina: Sabık Yunan reis-i nüzzarı ve parlemento a'zası Zaymis Yunan kralının tavsiyesi üzerine Girit'e vali tayin olunmuş. Yeni vali bu hafta memuriyet-i cedidesine azimet edecekmiş. Bab-ı Ali, Yunan teb'asından bir Rumun Girit adasına vali tayin olunmasıyla Girit işlerine Yunan kralının müdahalesini düvel-i mu'azzama nezdinde protesto etmiştir. --------oOo-------- RUM ÇETELERİNİN TA'KİBİ İÇÜN EVAMİR 29 Ağustos, İstanbul: Yıldız, Makedonya'da Rum çetelerinin şededen takip edilmeleri hakkında lazımgelenlere evamir-i lazıme göndermiştir. Sultan, Bulgaristan ile müsademe vuku' bulmamak içün her türlü tedabiri ittihaz etmiş olduğu gibi Bulgaristan hükümetini memnun etmek içün de bazı müsa'adatda bulunmağa mütemayil imiş. Makedonya'da bulunan Bulgar mu'allim ve papazlarının takipinden ise hiçbir vechile feragat olunmayacakmış. Çünkü Hilmi Paşa bu babda ittihaz etmiş olduğu hatt-ı hareket ve plandan, azlini kabul eder ama vazgeçmez imiş. SULTAN'IN SIHHATİ Gelecek hafta Almanya'nın meşhur doktorlarından Bergman'ın diğer bir Alman cerrahını müsteshiben İstanbul sarayına gelmesine intizar olunuyor. Sultanın sıhhat ve afiyetinin iyiliğe yüz tutduğu zan olunuyor. --------oOo-------- TÜRKİYE GÜMRÜK RÜSUMUNUN TEZYIDİ Türkiye'nin Avrupa eşya ve emti'asına karşı fazla olarak vaz' etmek istediği yüzde üç gümrük resmi hakkında süferanın hükümet matbualarından almış olduğu cevablar Bab-ı Ali'ye tebliğ edilmiştir. İş bu meselenin suret-i kat'iyede hal olunması içün yeni bir projenin kaleme alınmasını zat-ı şahane, memurin-i aidesine irade buyurmuşlardır. Ma'mafih gerek Sultan ve gerek Bab-ı Ali bu meselenin maksada muvafık ve hüsn-ü suretle hal olunacağına kail oluyorlar. --------ooo-------- AMERİKA İLE TÜRKİYE İHTİLAFI Yakında Sultan tarafından müdebdeb bir suretle kabul olunub itimatnamesini i'taya muvaffak olamayacağını Bab-ı Aleden nim-i resmi suretde öğrenen Amerika sefiri Liçman keyfiyeti bit-telgraf hükümet matbuasına bildirmiştir. İRAN ŞAHININ ISLAHATA DAİR İRADESİ 30 Ağustos, Tahran: İran şahı ıslahata dair tertib ve tanzim edilen kanun layihalarını tasdik etmiş ve ıslahat-ı mezburenin mevkı'-ı tatbik ve icraya vaz'ına muhalif bulunan sabık başvezirini nefi ve teb'id eylemiştir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: