18 Eylül 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 1

18 Eylül 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

DEDİKLERİMİZ ÇIKIYOR Karielerimizin hatır-ı nişanı olsa gerekdir ki Bulgaristan'da Rumlar aleyhinde mitingler, gerek Türkiye'de ve gerek Bulgaristan'da tedarikat-ı askeriye görülüyor şayiaları tevatüre başladığından beri biz daima muharebe ihtimali az olduğunu, bu velvele siyasetinin ledünniyatı hafi bir takım makasıd-ı hususiyeyi ihtiva eylediğini iddi'a eyledik. Binaen aleyh zaman bu fikrimizi te'yidden hali kalmıyor. Bakınız "Bulgaristan Teşkilat-ı Dahiliyesi" unvanıyla bir Bulgar mecmu'a-ı siyasiyesinden çıkarılan fikr-i atiye: [Bulgaristan'da Rumlar aleyhinde yapılan nümayişlerin Makedonya'da Rum nüfuzuna karşı bir galeyan ve heyecan-ı milli gibi telakki edilmesi pek doğru değildir. Bu meselede Makedonya ahval ve amaline temas eder cihet pek baiddir. Bila tereddüd ve iştibah diyebiliriz ki bu nümayişler, bu heyecanlar heman gayr-ı tabii, bir takım siyasi desiselerden ibaret idi. Bu desiseler Bulgar milletinin Makedonya'da Rumlara karşı Bulgar menafi'ını vesile ederek Bulgar hükümetini hal-i hazıra kabinesini müşkül bir vaziyete düşürmek, kabineyi mecbur-u isti'fa eylemekten başka bir niyet ve maksad-ı esasiye müstenid değildir. Eğer maksad Makedonya'da Rum nüfuzunun ilerlemekde olmasına karşı bir hareket-i siyasiye add ve telakki edilmek lazımgelse bu mülahaza nabemehaldir. Çünkü, şu aralık Makedonya'da ne Bulgar ve ne Rum nüfuzunun, Balkan hükümat-ı sağiresiyle hiç birinin kesb-i kuvvet etmesine Avrupa siyaset-i hazırası müsaid bulunmadığı meydandadır. Çünkü Avrupa, Türk hükümeti idaresinde te'min eylediği menafi'-ı iktisadiyeyi Bulgarlar, Sırplar vesaire gibi küçük küçük hükümetler idaresinde gaib etmekde olduğunu anladı.] *** Diğer yandan Atina hükümetinin Dersaadet'deki Yunan sefirine Bulgaristan'a karşı tecavüz bir harb ilan etmek içün Bab-ı Ali'ye teklifatda bulunması şayi'atını da bir hayal-i muhal add etmiştir. Bir çok Avrupa matbuatı da bu fikrimizi şimdi te'yid ediyor. Devlet-i Aliyyenin Girit adasında bulunan en mukaddes hukukunu çiğnemek, Girit adasının bir ucundan dikilmiş ufak bir hilal bayrağını ezmek içün kendi kendine Girit'e prens tayinine kadar cür'et eylediği bir esnada Yunan hükümetinin Devlet-i Aliyyeye Bulgaristan aleyhinde ittifak teklifi ma'nazsız değil mi? Bab-ı Aliye olan teklifin daha ikinci günü Girit'i Yunan mülkü gibi saymağa cür'et, sonra da Karadağ prensinin Makedonya'ya vali tayin edilmesini protesto ederek İngiltere hükümetine karşı Makedonya'nın Rumlara aid olduğunu resmi bir nota ile iddi'a eylemek, sonra da Bab-ı Aliye Bulgaristan aleyhinde ittifak teklif etmek doğrusu ya Yunanistan'a, Yunan hayaliyununa yaraşır bir mashara-

Bu sayıdan diğer sayfalar: