19 Eylül 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 4

19 Eylül 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

tarafından zehirlendiğini ve eşhas-ı mezkurenin hafi ihtilal komitelerinin vasıta-i icraatı bulunduklarını zikr ve beyan eylemekdedirler. 4 Eylül, Berlin: Vite muzdarib olduğu burun ve boğaz hastalıklarından kendini tedavi ettirmek içün Hanburg Forder **** gelmiş. Lepşelande Zaytung gazetesinin istihbaratına nazaran Rozenberg namında bir yahuti Vite'ye surinde(?) de su-ikasd etmek niyetinde bulunmakla maznun olarak taht-ı tevkife alınmış. --------oOo-------- EDİRNE'DE ASKERİ MANEVRALARI Geçen hafta Edirne'de bir askeri manevra yapıldığını yazmıştık. Ahiren aldığımız malumata göre geçen cum'a günü yapılan bu manevrada dörtyüz top ile altmışbin redif askeri bulunmuş ve manevra üç gün imtidad eylemiştir. Manevra esnasında asker muttasıl mavzer atışını devam etmiş ve topçuların yaptığı büyük manevra yani top gürültüsü bütün Edirne ve civarını sarsmıştır. Ba'zı matbuat bu manevrayı Bulgaristan manevralarına karşı bir nümayiş-i tekabili olmak üzere telakki ediyor. --------oOo-------- PAPAGAL Bu hafta papagal, Rusya ile Avrupa'nın münasebet-i siyasiyesini, alaka-i iktisadiyesini tasver ediyor. Papagal levhasının şekl-i umumisinde en evvel nazar-ı dikkati celb eden, büzülmüş bir ayı derisinin içinde yeşil çimenler üzerinde havab-ı naze dalmış çıplak bir kızın resmidir. Bu havab naz içinde görünen, perişan saçlı kızın etrafında bir takım kapular gözüküyor ki bu kapulardan liralar, franklar, banknotlar dökülüyor. Bu kapular Fransız, Alman, İngiliz bankalarının kapularıdır ki bu kapulardan dökülen paralar hep o kızın cevanibine, ferraş-ı habına, etrafına serpiliyor. Alt tarafında Almanya, İngiltere, Fransa, harıl harıl bu kızın ayı postundan ibaret olan derisini soyuyorlar. Nihayet papagal musavveri diyor ki: (İşte Rusya buhranı; yeşil çimenler üstünde hab giran içinde, korkulu rü'yalar içindedir.) Papagal müellifinin Rusya buhranı dediği o kızın hab-ı ızdırabı, o kızın etrafında görülen manzarayı korkulu rü'ya misillü habında idrak eylemiştir. Papagal muharriri en nihayet o kızın sırtındaki ayı postunı yüzdürüb: "Ah işte bu derinin her bir kılı binlerce rubleye bedeldir." * * * Ayı postu Rusya idare-i mutlakasıdır. Rusya'nın şu hal-i tezebzübünden Avrupa devletlerinin bit-tabi' her biri bir suretle alakadardır. Kimi bu ihtilalin devamını, Rusya'nın mahv-ı inkisamını bekliyor, ve bunun içün birçok fedakarlıklar ihtiyar ediyor; mesela İngiltereve Almanya gibi... Diğer yandan Fransa'da müttefik ve fadarinin bir idare-i meşrutiyete mazhariyetle tealisini, takviyeti içün ayni fedakarlıklar yapıyor. Bu kıyametler, hep şimal ayısının postunu çıkarmak içün ama, bunun içün dahilden, haricden vuku'bulan sarfiyat-ı maddiye ve haserat-ı ma'neviyenin derecesi layıkıyla tahmin edilecek olursa insana hakikaten dehşet gelir. --------oOo-------- RİCA Müvezzi'lerimize rica ideriz; Ağustos ve Temmuz hasılatını eylül beşe kadar göndersinler. __________________________________ Müdir ve muharriri: Edhem Ruhi

Bu sayıdan diğer sayfalar: