20 Eylül 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 2

20 Eylül 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

-rültü ve velvele hep bir takım desiseci heriflerin vezinsiz, müvazenesiz laflarından ibaret idi. Şu halde, şu vaziyetde Türkiye ve Bulgaristan'ın muharebeye kıyamları imkanı heman pek uzakdır. Meğer ki nagehanı, pek fevkal'ade, gayr-i muntazır bir hadise vakı' olsun. --------oOo-------- TELGRAF HAVADİSİ MAKEDONYA VUKUATI 4 Eylül, Selanik'den: Birkaç gün evvel otuzaltıncı alay askerlerinden yetmiş seksen kişinin mülazım İhsan Efendi kumandasında olarak Vudena'ya mülhak yürünür ve Duvve karyesine hücum ile ahaliye zarar verdikleri şikayeti üzerine müfettiş-i umumi Hilmi Paşa, mülazım İhsan Efendiyi beray-ı istintak bizzat nezdine celb etmiştir. && Manastır'a mülhak Semilovu köyüne bir çete geçen hafta hücum ile bütün köyü yakmışlar. Bir çok kimseler de bu esnada telef olmuş. Keyfiyetin tahkiki içün Manastır'da bulunan Avusturya, Rusya, İtalya konsoslosları bizzat mahall-i vak'aya getmişlerdir. && Karacaabad kazasına mülhak Sarakinono, Kırunçaluvo karyeleri ahalisinden yüz kadar meb'us idare-i mahalliyeden şikayet içün Selanik'e Hüseyin Hilmi Paşa nezdine bir arzuhal getirmişlerdir. Hüseyin Hilmi Paşa bunları hüsn-ü kabul etmiş ve kendilerini tatyib ve teskin etmiştir. --------oOo-------- SULTANIN SIHHATİ 4 Eylül, Viyana: "Politişe-i Korspondans" gazetesinin Türkiye sefarethanesi memurininden mevsukan aldığı haber ve malumata nazaran zat-ı şahanelerinin sıhhat ve afiyeti suret-i kat'iyede kemale yüz tutmuş imiş. Ma'mafih yine sefarethane-i mezkur ile münasebat-ı samimede bulunan bazı kimselerin gelişgüzel salıverilen bu gibi sükunetamiz havadis ve haberlere inanamakda olduklarını "Politişe-i Korspondans" gazetesi beyan eyliyor. --------oOo-------- RUS ÇARI FİRARDA! 4 Eylül, Berlin: Petersburg'dan iş'ar olunduğuna göre general Terapof'un katli ile çarın nagehani olan azimeti arasında münasebat-ı hafiyye mevcuddur. Çarın sarayında memurin ve hademeler tarafından tertib olunma bir takım hafi su-ikasd cem'iyetleri mevcud olduğu keşf olunmuştur. Terapof'un işbu cem'iyetlerden birinin kurbanı olduğu derece-i sübuta varmıştır. --------oOo-------- RUS HARİCİYE NAZIRI VİTE'YE SUİKASD 4 Eylül, Berlin: Almanya'da kain düden şimendifer istasyonunda Ruznirağ namında bir yahuti kama ile Vite'ye su-ikasd etmek istemiş ise de muvaffak olamamış. Gerek mütecasir ve gerek Rus talebelerinden bir çok kimseler maznunen taht-ı tevkife alınmışlardır. && 4 Eylül, Kif: Geçen sene Teşrin-i saninin onsekizinci günü vuku' bulan ihtilale iştirak ettiği tebeyyün eden Rus mülazım-ı sanisi Şabatoviç divan-ı harb tarafından idama mahkum edilmiştir. --------oOo--------

Bu sayıdan diğer sayfalar: