22 Eylül 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 3

22 Eylül 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

vagon nehir içine düşmüştür. Vagonlar içindeki yolcunun adedi yüzü mütecaviz etmiş. Kazazedelerin muahharen laşeleri bulunmuş ve bütün yolcular içinden bir kişi kurtulmuştur. --------oOo-------- TELGRAF HAVADİSİ 6 Eylül Dersaadet: Dersaadet Fransa Sefareti Maslahatguzarı Mösyö "Bop" Osmanlı gümrük rüsumunun yüzde üç tezyidine müsa'id şeraiti havi müşterek nota, Fransa hükumeti namına imzalamağa nezaret-i aidesinden emr olmuştur. Fakat Mösyö Bop ile refiki İngiltere Maslahatguzarı, İngiltere ve Fransa sefarethanelerine va'd edilen imtiyazların ba irade-i seniyye te'yid edilmedikçe mezkur notaya vaz-'ı imza itmemeğe karar verilmiştir. Çünkü hükumat-ı aidelerinin tesviyesini ta'lik ettikleri diğer mesail-i mu'allakanın luzum-u tesviyesi durur iken işbu va'ad ne kadar muntazam dahi olsa, tezyid-i rüsum meselesinin mecburiyet-i tesviyesine medar olamaz. & Osmanlı ve Bulgar i'tilafının akdine memur meb'uslar, i'tilafnamenin muhteviyat-ı kat'iyesini tahrir ve tanzim içün akd-i ictima etmişlerdir. 7 Eylül İstanbul: Evvelki Cum'aertesi Almanya Sefiri huzur-u şahaneye çıkub Padişahla üç çaryek saat kadar konuşmuştur. Alman Sefiri bu ziyaretde hem Padişahın hem de kerimesi Refia Sultan'ın sıhhatlerini istifsar eylemiştir. RUSYA BUHRANI 6 Eylül Petersburg'dan: Trepof'un cenaze alayı bugün icra edildi. Cenaze alayı fevkal'ade merasimi icra edildi. Cenazede bilcümle grandükler hazır bulundu. Trepof'un yerine saray muhafızlığına ba-irade-i çari jandarma kumandanı Dedolin tayin edildi. --------oOo-------- RUS-JAPON GEMİCİLERİN ÇARPIŞMASI Kamçatka sahili üzerinde balık saydıyla uğraşan Japon kayıkçılarıyla bir Rus karakol gemisi arasında vuku' bulan müsademede Ruslardan on dokuz nefer mecruh bir yaralı, Japonlardan da on iki kişi mecruh düşmüştür. --------oOo-------- İRAN'DA İĞTİŞAŞ Şah-ı İran kanun-u esasiyi ilan etti ama henüz daha Tahran'da karışıklık bitmedi. Bu def'a "Tercüman" refikimizden okuduğumuza göre Millet Meclisi'ne mebuslar daha intihab edilmedi. Millet Meclisi'nin teşkili hakkında Sadr-ı Azam'ın tertib ettiği layihayı ulema-yı memleket kabul etmedi. Kendi layihalarının kabulünü istediler. İş şimdi Şah'ın elinde. Ne olacağı belli değil. Büyük ve sözü geçen tüccarandan birisi dükkanların, pazarların kapadılmasını teklif etti. Bundan sonra hürriyet taleb eden ahalinin sergerdelerinden 25 kişi İngiliz Sefarethanesi'ne iltica edip, hazret-i Şah, ulema-yı memleketin layihasını kabul ve Sadr-ı Azam ile birkaç hürriyet düşmanı memurları azil etmedikçe dışarı çıkmaya

Bu sayıdan diğer sayfalar: