23 Eylül 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 1

23 Eylül 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

GİRİD Düvel-i hamiyenin Girit hakkında verdikleri kararın tercümesidir. 1 - Bila ifate-i vakit, jandarma ıslahına ve bir milis askeri ihdasına teşebbüs edilecekdir. Milis teşkilatında Yunanlılar, yavaş yavaş Giritlilerle mezc olunabilir. Yalnız Girit meselesi hizmetine girecek Yunan zabitleri, künyelerinin Yunan hazari ordusu defterlerinden ihracı meşrutdur. 2 - Birinci madde mucibince teşkil ve fevkal'ade komiserin taht-ı idaresine vaz' idilecek Girit jandarması ve milis askeri, cezirede intizam ve asayiş te'sis ider itmez, Müslümanların himayesi te'min olunur olmaz, kuvva-yı askereye-yi düveliye, cezireyi terk ideceklerdir. 3 - İstikrazatın te'min-i ukudına muktezi yüzde üç ilave-yi rüsum temdid olunmuştur. Buna istinaden 9.300.000 franklık bir istikraz akd idilecek, bunun 3.300.000 frankı yerli ve Yunanlılardan mutazarrır olanlara, derhal tazminat i'tasına hasr idilerek mabakisi cezirede umur-u nafi'aya sarf olunacakdır. 4 - Düyun-u Umumiye-yi Yunaniye Komisyonu'nun mıntıka-i idaresi Girit'de teşmil olunacak ve buna müteferri' devairin teşkil ve ihdası bir ecnebi memura tevdi' idilecekdir. Mumaileyh, meclis-i umumiyeye senevi bir rapor takdim idecekdir. 5 - Livalar meclis-i umumiyesinin umur-u cariye içün müşaver-i mes'ule müraca'atı tavsiye olunur. Müşaver-i Prensi'nin kudret-i idariyesi bu suretle tevsi' idecekdir. Fakat bu hususda fevkalade komiserin nüfuz-u şahsisine mucib iğbirar olacak hareketden tevakki olunmak lazımdır. 6 - Düvel-i Muazzama tarafından ikraz idilen dört milyon frangın faiz ve amortisman te'diyatı 1911 senesine kadar te'hir idilecekdir. 7 - Türkiye ile Girit arasında süregelen müşkülatın mesela; Sancak meselesi, Osmanlı habishanelerinde mevkuf Giritlilerin evrak-ı adliyesi, hakk-ı re'y (vote) mübahesesi, telgraf ücretleri, kadıların tayini; Türkiye'de ve memalik-i ecnebiyede geşt-ü güzar eden Giritlilerin himayesi gibi meselenin halli içün İstanbul süferasına talimat irsal idilecekdir. 8 - Hristiyanlarla, Müslümanların müsavat-ı mutlaka ile mu'amele görmesi, bilhassa müsavat-ı mezkureye intihab-ı me'mumrin hususunda dikkat olunması lazımdır. Nısfı Giritli, nısfı Düvel-i Muazzama konsoloslarından mürekkeb komisyon teşkili ile, bugüne kadar cami', mezarlık gibi, Müslümanların zararına ika' idilen istimlak mu'amelatının tedkiki muktezidir. Düvel-i hamiye, ıslahat-ı mensurenin icrası içün Meclis-i Milli tarafından Kanun-u Esasi'nin bazı maddelerinin ta'dili ilzam bulunduğundan kani'dirler. Mevadd-ı mezkure şunlardır: Milis teşkilatı; usul-u istimlak; Meclis-i

Bu sayıdan diğer sayfalar: