23 Eylül 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 2

23 Eylül 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Milli'nin ini'kad-ı senevisi; mizan-ı mali-yi senevi; hüsn-ü intihab ve sebat-ı vazife ile istiklali te'min idilen memurlardan mürekkeb bir teftiş-i mali heyetinin teşkili. Doğru söz. MAARİF NAM-I MUKADDESİNE BİR TEŞVİK Varna'dan yazılıyor: Ey, din kardeşler! Min gayr-ı haddin tahririne ictisar eyledigim varaka-yı acizinin nazar-ı dikkatle mütala'asını rica iderim. Zira mektubum kimsenin şahsiyetine ta'alluk ider adi bir keyfiyete mebni degil. Milletimizin terakki tefeyyüzü içün düşünülmüş bir temenniyi muhtevidir. Hepimiz anladık ki, ma'arifimizin fikdan ve noksanından dolayı, milletimiz helak oluyor. Bizim yegane-i vesile-i necatımız, esbab-ı ma'arifimizin tevsi'ine ğayret ve hizmet olacakdır. Bu cihetle encümenlerimiz, mekteblerimizin günden güne terakkisi neye menut ise, bunu her dakika düşünmeli. Sakın bir garaza haml idülmesün. Nazar-ı vicdan ile bakarsak, kimse inkar idemez ki, Varma'mız mektebleri de henüz hiçbir eser-i terakki gösteremedi. Çünkü kabahat kimsede degil. Millet ulularımızın da bu işe aklı ermemesinden, cehaletimizden mesela ne gibi, mu'allim efendilerin yeni usulde tertib ve tanzim ettikleri mekteb programları ki, eski usullere nisbetle şübhesiz daha nafi' iken, encümenimiz Sandık Emini ****lı Halil Efendi bunu tasvib itmediler. Bunun içün mekteblerimizde usul-u cedide üzere talim edilip, birtakım eski usulde proğramlar takip idildi. Halbuki bunların hiçbir semere-i bahiresi, bir terakki, zahiri bile görülmedi. Ey kardaşlar! Kusurumuzu görelim. Bu ayıb degildir. Biz kimsenin şahsını tahkir etmek istemeyiz. Ancak zamana göre ne eksigimiz varsa, anları tekmil idelim temennisindeyiz. Mah-ı carinin on yedisinde Varna'da belediye intihabı olacak. Bu intihabdan bilistifade elbirliğiyle, muktedir, milletin ıslahına, ma'arifimizin tevsi'ine muktedir genc efendilerimizden ibaret bir encümen intihab idelim. Mekteblerimizin bu suretle istikbaline çalışalım. İmza: Mahfuz "Balkan" Bu mektub sahibinin ifadesi cidden şayan-ı dikkatdir. Biz kimsenin şahsını tefrik etmeksizin, Varna encümeni kimlerden ibaret olursa olsun şunu temenni ideriz ki, ahiren Şumnu'da teşkil eden mu'allimler cem'iyeti reisi ve a'zası efendiler, bütün mekteblerimizde tatbik idilsin. Emin olalım ki, eskisinden daha nafi' daha güzel neticeler verecekdir. Encümenlerimizden bunu temenni ideriz. ----------------oOo---------------- DAHİLİ § Fehametlü Prens hazretleri dünki gün Sofya'ya mu'avedet buyurmuşlardır. § Mah-ı carinin ön dördünde icrasını musammem askeri manevranın ordugahı Bana Koustanitza ittihad edilmiştir. Askeri resmi geçid dahi aynı mahalde icra edilecekdir. Manevrada hazır bulunacak ecnebi konsolosları, ateşe militerleri içün İhtiman kasabasında ikametgah hazırlanmıştır. § Osmanlı ve Bulgar ticaret muahedenamesinde imzalanacak olan takririn mütala'ası içün geçen pencşenbe günü Bulgar ve Osmanlı meb'usları tekrar ictima' etmişlerdir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: