30 Eylül 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 2

30 Eylül 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

olunmuştu. Yunan şakilerinin Girit'i zabt etmek gibi amalını teskin içün te'sis idilen bir idare-i müstakileye yine bir Yunan prensinin nasb ve tayini, Yunanilere nev-umma "biraz daha sabredin, ikinci partiyi bekleyin" demek degil miydi? Yunan içün degil midir ki, Prens Corc'un sekiz dokuz seneyi tecavüz eden komserligi müddetince, palikaryaların hala şımarıklığı, dedikodusu, hırs ve rezaleti bitüb tükenmedi. Emel ne? İllaki Girit Yunanistan'ın mülk-ü sarihi olduğunu Avrupa tasdik itmeli. Emel bu. Prens Corc'un bu def'a üçüncü istihzasıdır. Bu defaki istihzası Avrupa'nın son va'adini taleb demekdir. Fakat Avrupa, Girit'in, Yunana ilhakını tasdik itmegi henüz yine siyasetine muvafık bulmadı. Ancak ahaliyi büsbütün ümitsiz bırakub da, bir gürültüye mahal verilmesin içün, Prens Corc yerine yine diğer bir Yunan prensinin Girit'e komiser tayini tasvib eyledi. Fakat Girit palikaryalarını, Yunan amalını teskin içün bu kafi mi? Atina, Girit şimdi birbirine giriyor Avrupa acaba bizi aldadıyor mu diye birbirlerini yiyorlar. Fakat Girit'i kendi malikaneleri gibi ad idiyorlar. Avrupa ise, daha zaman bekliyor. Çünkü Girit Adası'nı himayeye, el'an Düvel-i Muazzama-yı Erba'anın her biri başka başka emel besliyor. Girit'in Yunana ilhakını tasdik etmek, eyi bilmeli ki, Devlet-i Aliye'nin mahvını, mukasemesini resmen kabul demekdir. Bunda ise Avrupa henüz uzlaşmıştı. Biraz daha müzakere etmek, biraz daha fırsat kullanmak Düvel-i Muazzama içün daha muvafıktır. Girit mazisi gibi, bugünü vaziyeti de atimiz içün müdhiş bir numunedir. Rus ile Avrupa, Girit'i Yunana bahş idecek demekdir. Eger İstanbul'da an-karib yeni bir hükumet te'sis ider. Bab-ı Ali ciddi, kuvvetli bir meslek-i siyasi takip iderse bu meselenin su götürür yerleri daha çokdur. Bunun içünse Türklerin mazeden, halden ibret alacak, atiyi düşünecek vicdan ve iman sahibi bir hükumete, hükumet ta'birine müstehak bir idareye ihtiyacı var. Er gec Türkler böyle bir hükumete mazhar olmazsa halimiz yamandır. İşte Girit bir numunedir! ---- ooOoo --- BULGARİSTAN MANEVRALARI Bulgaristan'ın askeri manevraları mah-ı carinin on beşinci günü akşamı alafranga saat altıdan itibaren başlamıştır. Bu saatden itibaren her iki taraf, yani Şark ve Garb namı verilen fırkalar tedabir-i ahz edip sevkiyata başlayacaklardır. Her iki fırkasında Başkumandan Ceneral Paprikof, Erkan-ı Harb Reisi Miralay Boyacıyef'dir. Fırka teşkilatı: Birinci Fırka Ceneral Kotince'in kumandasında olarak, iki livadan mürekkeb, on altı piyade, bir istihkam taburuyla, Dördüncü Topçu Alayı ve bir süvari müfrezesinden ibarettir. İkinci Fırka Ceneral Toşkof'un taht-ı kumandasında olduğu halde, yine iki livadan mürekkeb, 16 piyade, bir istihkam taburuyla, bir topçu alayı ve bir süvari müfrezesinden ibarettir. Bundan ma'ada, Garb Fırkasına dört dağ bataryası ve Hassa Alayı'ndan iki süvari bölügü dahi iltihak idecekdir. Şark Fırkası'nda Başkumandan Ceneral İvanof, Erkan-ı Harb Reisi Miralay Kantarcıyef'dir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: