2 Ekim 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 1

2 Ekim 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

JAPONLAR MI MÜSLÜMAN, BİZ Mİ? Rus-Japon Muharebesi esnasında, Çin milyonerlerinden ve tüccardan Tayfuntay(?) isminde biri Ruslara casusluk idermiş. Japonlar buna o zamandan mim koymuşlar. Ahiren Japon vatanperverleri cem'iyeti bu Rus casusuna bir kılıc gönderüb, o kılıcla karnını delerek intihar itmesini ve şayed teklifi icra itmezse Ruslara casusluğunu hatırlatmak içün katl idilecegini ihtar eylemiştir. Asrımız medeniyetine çok büyük dersler veren Japonların bu teklifi Roma tarihinden azimetli bir vakayı, "Ey fazilet! Kuru bir söz imişsin!" diye kılıcı karnına batırub intihar eden Brütüs'ü hatırladıyor. Brütüs insaniyete nefretle, fazilete infi'al ile intihar etmek gibi bir fazilet göstermişti. Brütüs bu faziletle isbat etmişti ki dünyada namusu sevmeyen insaniyete hayrı olmayan insanlar yaşamağa müstehak degildirler. Japonlarda bu Çin milyonerine, bu Rus casusuna teklif ettikleri Brütüs asa bir intihar ile demek istiyorlar ki; "Beni nev'ine ve bilhassa südüyle, ekmekiyle büyüdügü vatanı evladına hayırhah olmadıkdan başka zarar iras edenler, vatanları milletleri mazarratına düşmana casusluk edenler Brütüs gibi intihar itmeli, namusunu kendi kanıyla temizlemelidir." Kanun-u ilahiyi, mukaddesat-ı insaniye ve şer'iye ayaklar altında cignenüb, canlar yakmağı, hanümanlar söndürmegi, casusluğu vasıta-yı maişet ittihaz edenlerle ettirenlerin şimdi kulakları çınlasın. Japonlar bu hareketleriyle Ku'an-ı Kerim'in [...vela tecessesu vela yaġteb ba’dukum ba’da(an)...](*) emr-i celilini ifa ve icra idiyorlar. Bu emr-i celil-i akdesi her gün, her dakika nisyan ile iddi'a-yı İslamiyet eden biz zavallılara sorarım, Japonlar mı Müslüman, biz mi? --- oo O oo --- HİLMİ PAŞA'NIN İSTİMLAK POLİTİKASI Dnevnik gazetesi son numarasunda Makedonya ıslahat müfettişinin yeni bir siyaset-i iktisadiyesini tenkid iderek diyor. Hilmi Paşa emr-i teşkilat ve ıslahata memur idildigi günden beri, Bulgar unsuru Makedonya'da pek ziyade zararlar görmekdedir. Çünkü Hilmi Paşa her vasıtadan bil'istifade bi-günah ve bi-himaye olan Bulgarlarların kökünü kurutmak hususunda hiç terahi göstermemekdedir. Hilmi Paşa'nın son günlerde nazarı, Bulgar zenginlerinin servetini Türkler üzerine geçirmek ve siyasetini istimlak istikametine tevcih etmek cihetine ma'tufdur. Bu hususda Paşa yeni bir vasıta keşfetmiş. Şöyle ki, Makedonya'dan en açık ve faal Bulgarlar koğuldukdan, imha idildikden sonra, bunların emlaki kıymet-i asliyesinin onda biri derecesinde aşağı fiyat ------------------------------------------------------------------------ (*) "..Kimsede kusur aramayın; birbirinizi arkadan çekiştirmeyin.." (Hucurat Suresi 12. Ayet)

Bu sayıdan diğer sayfalar: