2 Ekim 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 3

2 Ekim 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

-lerinden müteşekkil bir heyet dahi İkinci Ordu'yu teftiş ve tensik içün göndermiş ve bu heyet elyevm Edirne Valisi'ne devre çıkmıştır. --- oo O oo --- OSMANLI NÜMAYİŞ-İ ASKERİYESİ "Neue Freie Presse" İkinci ve Üçüncü Ordu-yu Hümayun techizat-ı askeriyesine yazdığı bir makalede diyor ki, Türk zabitlerinin ifadesine bakılınca Eğri Palanka ile Cuma-i Bala üzerine asker ve mühimmat tahaşşüdünden maksad, Bulgaristan'ın nümayişine karşı bir nümayiş-i askeriyedir. --- oo O oo --- RUSYA BUHRANI 18 Eylül, Petersburg'dan: § Riga'da yetmiş kişi ansızın taht-ı tevkife alındı. Mevkuflar içinde birçok ulemadan kimseler ve muharrirler de vardır. YİNE BOMBALAR § Evvelki gün Petersburg'da Helsingfor Karagolhanesi önünde mechul bir şahıs bir bomba atdı ve derakab firar etti. Bomba yalnız bir polis neferini mecruh düşürmüştür. § Helsingfor'dan varid bir telgrafa göre evvelki ahşam şehir haricinde Mösyö Albreşt isminde bir hükumet memurunun taht-ı isticarında bulunan bir evin kapusu önüne itilmiş ve mezkur evin divarları yıkıldığı gibi, bombanın şiddetli patlamasından dolayı bütün ahali havf ve dehşetle uykudan uyanmıştır. Bu bombanın kim bilir nasıl mimli bir hükumet memuru olan o Mösyö Albreşt'e su-i kasd içün atıldığına şübhe yoksa da, bu def'a ahali yine dehşet içinde kalmıştır. --- oo O oo --- PORT ARTUR MÜDAFI'NİN AFVI Rus-Japon Muharebesinde Port Artur müdafi'i olan Ceneral İstevsel'in (Anatoli Stessel) Japonlara teslim olmasından dolayı Divan-ı harbde olduğu malumdur. Bu kere Çar ısdar eyledigi bir iradesiyle Stevsel'i afv etmiştir. Çar Hükumetinin Gazetelerden İstimdadı Çar hükumeti kendi tarafdarı olan gazeteler vasıtasıyla birtakım makaleler neşr ettirmege başladı. Bu makaleler hükumete karşı bomba ile, kanla, canla tepişen Fırka-yı Ahrar aleyhinde, ahalinin gazabını tahrik içün yapılıyor. Bu makaleler devam eden ihtilalllerin Rusya'da huzur ve emniyeti mahv ettigini, kimseyi malından canından bırakmadığını yazıyor ve huzur ve rahat-ı umuminin bozulmasına sebeb olan ihtilalcilerin mahvı içün, ahalinin de hükumete yardım itmesini tavsiye idiyor. Çar hükumetinin ezhan-ı halkı teşevvüş suretiyle Fırka-yı Ahrar'dan bu vecihle intikama tasaddisi garibdir. Alev bacaya sarmış, Çar hükumeti hala su arıyor. Fuzuli'nin şu nevhası çok ma'nidar; "Hem yakarsın berk-i şimşir-i sitemle alemi Hem yine dirsin ser-i kuyumda feryad olmasun" --- oo O oo --- İHTİLALCİLERİN İNTİKAM TEHDİDİ Petersburg'da münteşir "Rec" gazetesinin aldığı malumata göre, Reis-i Nüzzar Mösyö İstolpin'in (Piyotr Arkadyeviç Stolipin) evinde, odasının masası üzerinde bulduğu mektubda şu satırlar yazılmış. "Biz on altı kişi idik. Birimiz, yani Madmezel Konoplanikof, idam idildi. Ceneral Kozlof'u öldüren arkadaşlarımızdan biri de şimdi mahbusdur. Diger üçüncüsü de sizin şahsınıza olan su-i kasdden dolayı habs idildi. Fakat eyü biliniz ki, on üç

Bu sayıdan diğer sayfalar: