3 Ekim 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 2

3 Ekim 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Birinci Sulh Konferansı aksa-yı şarkı kana boyadı. Allah verse de bu ikinci konferans da, bütün Avrupa'yı kana boğmasun!... --- oo O oo --- POLONYA'DA KITAL Kıbrıs'da münteşir "Mirat-ı Zaman" refik-i muhteremimizde okuduk: Polonya'da kıyam var. Hristiyanlar, Museviler üzerine hücum idiyor. Ahali-yi Hristiyaniye haneleri haricine haç asarak, evlerinin Hristiyan evi olduğunu gösteriyorlar ve bu suretle taarruzdan kurtuluyorlar. Haricine haç ta'lik edilmemiş olan evler, Yahudi evi ad idilerek hedef-i tecavüz oluyor. Yigirminci asr-ı medeniyetde, Avrupa'da, hususuyla Almanya ve Avusturya gibi mehd-i terakki ad idilen memalik-i mütemeddinenin, hemcivarı olan Polonya gibi bir yerde, bu asar-ı ta'assuba tesadüf etmek garibdir. Avrupa akvam-ı mütemeddinesinin bugünkü kevn-i hükumetle, kilisayı ayırmak, Papa ile kat'-ı alaka etmek, Hristiyanlığın o bar-ı sıkletini üzerlerinden atmak içün kan dökecek mertebelere kadar vardığı bir zamanda, Hristiyanlık tarafından Museviyet üzerine vuku bulan bu hücum, insanı düşündürüyor. Düşünüyoruz da, yine bir türlü bir hak, bir karar veremiyoruz. Koca Hristiyanlık, en büyük filosof, revabıt-ı diniyeden muarra bir (***) o beyinleri patlatan, o akılları hayran eden felsefesine yine islamiyete taarruzu mezc etmekten tevakki idemezse, Polonya Hristiyanlarının Yahudiler aleyhine vuku bulan bu hücum-u nasezası tabi'i görülür. Ne yapalım, Avrupa'da taassub, iddi'a idildigi vecihle (adem) içinde izhar-ı vücud idiyor. Polonya kıyamından dolayı 60 kişi maktul ve iki yüz kişi mecruh var imiş. --- oo O oo --- TELGRAF HAVADİSİ SULTAN'IN SIHHATİ İstanbul'dan "Lokal Anzeyger (Anzeiger)" gazetesine bildirildigine göre Profesör Bergman tarafından Sultan Hamid'e hiçbir ameliyat yapılmamış, çünkü vücud-u şahane ameliyata tahammül idemeyecek kadar zaif imiş. Profesör Bergman Zat-ı Şahane'ye gönderdigi yeni bir tavsiyenamede umur-u devletle zihn-i şahaneyi işgal itmemesini ve haricden çok kimselerin huzura kabulüyle rahatsız olmamasını tenbih etmiş. --- oo O oo --- GİRİD VE BAB-I ALİ Bab-ı Ali ise bu notayı kabul itmezden evvel Düvel-i Muazzama nezdinde Mösyö Zaimis'in Girit'e valiligini kabul itmeyecegini ve esasen Girit'in metbu-u mufahhamı Devlet-i Aliye iken, Yunan Kralı'nın oraya vali nasb itmege hiçbir salahiyet-i siyasiyesi olamayacağını ve Mösyö Zaimis yerine bitaraf bir devlet memurunun tayini lazım gelecegini ifade ile Düvel-i Muazzama'nın kararını protesto etmiştir. --------oOo-------- YİNE MELHAMELER! Dün gelen İstanbul matbuatında Beyrut tramvay

Bu sayıdan diğer sayfalar: