6 Ekim 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 1

6 Ekim 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

NAÇOVİÇ'İN MÜHİM SÖZLERİ Bulgaristan'ın İstanbul Politika Me'muruluğu'ndan isti'fasını veren Naçoviç Efendi'nin Sofya'ya avdetinden sonra birçok kıyl u kal oldu. Kimisi Bab-ı Ali'ye, kimisi Reis-i Nüzzar Raço Petrof Efendi'ye münfa'il olarak isti'fa eyledigini, hülasa pek çok şey söylediler. Binaenaleyh bu güft u gu arasında Naçoviç Efendi Veçerna Poşte ve sair gazeteler muharrirlerinden bazılarıyla mülakatda bulunub, birçok imalı sözler söylemekten ferağ olmamışsa da, bu eski, tecrübe-dide diplomatın amik-i ruhunu böyle ufak tefek şeylerden pek de anlayıvermek bittabi' mümkün olamaz. Evvelki gün Naçoviç Efendi Dnevnik gazetesi muhbiriyle verdigi mülakatda pek mühim, pek ma'nidar, pek imalı şeyler söylemiş ve büyük diplamatın mahza hakayık-ı tecrübeye müstenid olan sözlerini biz dahi ciddi bir ehemmiyetle telakki eyledigimiz içün, aynen nakil ve tercüme eyliyoruz. * * * Dnevnik gazetesi diyor ki: [Gazetemiz muharrirlerinden birinin sabık İstanbul Politika Me'muru Gospodin Naçoviç ile vuku' bulan mülakatı üzerine yazmış olduğumuz bir bend-i mahsus Bulgaristan matbuatınca bir ehemmiyet kazanmıştı. Hatta Na'vof'un(?) neşr ettigi "Veçerna Poşte" gazetesi İstanbul'dan aldığı bir mektubdan bahs ile Bulgaristan'ın Türkiya'ya karşu bu sıralarda besledigi efkar-ı harbcuyanesinden ihtirazen, Naçoviç Efendi isti'fa verdigini ora rical-i siyasiyesinden birine söyledigini ve bu babda mumaileyh Naçoviç Efendi'yi takbih iderek uzun uzadıya mütala'alar beyan etmişti. Bunun üzerine yeni Veçerna Poşte muharrirlerinden biri Naçoviç Efendi ile suret-i mahsusada görüşerek istizah-ı madde eyledikde, müşarünileyh, mezkur gazete muharririne şu yolda cevab vermiştir: Veçerna Poşte muharrirlerinden Gospodin Daskalof, İstanbul'a geldigi vakit gazetesinin mesleginden memnun olmadığını kendisine söylemiştir. Ona cevab olarak bizim gazetemiz Galagan gazetesidir. Biz her ne rast gelirse yazarız, elverir ki Galagan düşün demişti. Mesleki, Gospodin Daskalof'un sözlerinden anlaşılan Na'vof gibi bir gazetecenin aleyhimde idare-i kelam, benim hayırhahane olan vesayamı su-i tefsir itmesi esbabı aşikardır. Fakat garibi şudur ki, Gospodin Daskalof, Bulgaristan hükumetini bilafasıla Türkiya'ya karşı muharebeye teşvik eyledigi halde, benim bu fikre karşı olarak memuriyetimden isti'fa etmekligime izhar-ı memnuniyet itmesi lazım gelirken, bilakis hiddet gösteriyor. Benim İstanbul'da bulunmaklığım bu derece muharebe aşkı olan Veçerna Poşte gazetesi mensubiyetine bir ma'na teşkil idiyordu; Şimdi ise onlar benim yerime ihtilafı davet ve nihayet ilan-ı harb itmege sebebiyet verdirebilecek bir memur gönderebilürler. Mezkur Galagan gazetesi isti'fa verdigimden, yerime bir kimse buluncaya kadar, daha birkaç ay beklemekligim lazım geldiği halde nabemahal olarak avdetimden dolayı beni

Bu sayıdan diğer sayfalar: