10 Ekim 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 2

10 Ekim 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

yüz tutduğu ima ider hat ve hareket ve tasavvuratda bulunduğunu, mahallinden aldıkları malumata atfen Avrupa gazeteleri yazmakdadır. Buna ilaveten diyebiliriz ki, dünki gün Zat-ı Şahane'den almış olduğu emir üzerine, hükumet-i Osmaniyenin Sofya Komiseri Sadık el Müeyyed Paşa hazretleri, veladet-i hümayun münasebetiyle, Bulgaristan hükumeti tarafından vuku' bulan tebrikata mukabil, gedip Raço Petrof Efendi'ye beyan-ı teşekkür etmiştir ki, bu da ber vechi bala derc idilen efkar ve mütala'atı müeyyeddir. Aynı fikir ve maksad üzerine de İstanbul'dan "Frangfurt Zaytung" (Frankfurt Zeitung) nam Alman gazetesine çekilen bir telgrafnamede şöyle deniyor: Zat-ı Şahane veladet-i hümayun münasebetiyle, Necib Melhame'yi hazreti şahanelerine kabul buyurdukları zamanda, Bulgarların pek çok hususatda müsa'adeli ve müsamahakarane davrandıklarını beyan eden Melhame, Bulgar Eksarhı'na hüsn-ü mu'amelede bulunmasıyla, Makedonya'da yeneden iki Bulgar veladikasına berat i'ta edilmesi lüzumunu işrab ider bazı beyanat ve mütala'atda bulunmuştur. Diger cihetden İstanbul'dan "Korespondans Büro" telgraf şirketine tebliğ ve iş'ar olunduğuna göre, Bulgar Eksar(h)lığı m'aiyetinde te'sis ve teşkil idilicek olan Sen Sinod Meclis-i ruhanisine bedel, bu aralık Makedonya'da kain Vodin(a), Kokoş, Drama ve Kostor kasabalarında birer metropolidin ihdas idilecegini, gerek hükumet-i Osmaniye ve gerek Eksarhlık tekzib etmekdedir. İşbu veledikalara berat verilmesi keyfiyeti, mahza Bulgaristan'da Rumlar aleyhinde vuku' bulan tahrikat neticesi olduğuna dair çıkan şayia ve tevatürün asıl ve esası olmadığı gibi, tahrikat-ı mezbure hakkında hükumet-i Osmaniye ve Rum Patriki'nin, Bulgar Eksarhı'na karşı hareketlerinin akim ve semeresiz kaldığı da bi esasdır. Mamafih Rum ve Bulgar beynindeki adavet derece-i kusvaya varmıştır... --- o O o --- JAPONYA HARBE HAZIRLANIYOR! Muharebeyi müte'akib Japonya fevkalede bir fa'aliyete, yine teslihatına devam idiyor. Muharebede yaptığı her türlü hatayı ta'mir ve icra ettigi tecrübeleri istikmal eylemege son derecede gayret ve ehemmiyet gösteriyor. Muharebe esnasında yeneden ve gürülen lüzum üzerine teşkil eyledigi dört fırka-yı askeriye-yi müsellehanın akdinden sonra lağv etmek lazım gelirken, bilakis anları bir kat daha nizam ve intizama sokmağa çalışıyor. Donanmasının nevakısını ikmalde asla terahi göstermiyor. Japon donanması muharebe esnasında epeyce zedelendiginden makine ve sair alat ve edevatın ta'mirine ve bundan ma'ada Rusya'dan iğtinam idilan vapurlar da, muharebeye yaramak içün, işte müsellah bir hale getirilmege çalışılıyor. Gerek Japonun kendi ve gerek Ruslardan gasb idilan vapur ve zırhlıları ta'mir idilecek olursa, Japonya'nın kuvve-i bahriyesi büyük bir kuvvet ve yekun teşkil idecekdir. Rusya'dan iğtinam idilan vapurlar, Japon donamasının hücum isti'abisini 108.000 pa(?) tona çıkaracakdır. Ancak Japonya bununla da memnun olmayor. Kanaat itmeyor. İktiza idecek mebaliğ-i cesimeye rağmen, yeneden birtakım vapurlar inşa itmegi tasavvur idiyor. Bundan ma'ada, Japon mahafil-i askeriyesi, asker-i berriye ve bahriyenin silah, elbise ve sair malzemesini de tebdil ve ıslah itmegi düşünüyor. İşbu ıslahat, Japonya büdcesini pek çok rahnedar idecek ise de, Japonlar bu babda idilecek her türlü fedakarlığı asla ve nazar-ı dikkate almayorlar. O halde sorulur ki, Japonya bu tedarikatı ne içün ve kime karşı icra idiyor? Şimdiki halde hal-i sükunet ve sulhda bulundukdan ma'ada, eyi ve sulhperver komşuya da maliktir. O takdirde Japonya'nın gözlerinin Asya'ya ma'tuf bulunması tabi'i degildir. Bir gün gelüb de Japon amalinin müteveccih bulunduğu Çin ülkesine

Bu sayıdan diğer sayfalar: