10 Ekim 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 3

10 Ekim 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Japon askerinin girdigini işetmek, şübhesiz ki hiçbir güna beht ve hayreti mucib olmayacakdır. - - - o O o - - - DAHİLİ TÜRK VAPURUNUN AFVI! Birkaç gün mukaddem, Bulgar bayrağını Varna Limanı'na girerken kaldırmamış olan bir Türk vapuru, hükumet-i mahalliye tarafından ceza-yı nakdi i'tasına mahkum edilmiş. Bir tarafdan hükumet Osmaniye'nin Sofya Komiseri Sadık el-Müeyyed Paşa'nın vuku' bulan rica ve istirhamı üzerine, diğer cihetden veladet-i hümayun şerefine, Bulgaristan hükumeti mezkur vapura hükmolunan cezayı afv etmiş! * * * BULGARİSTAN'DA TÜRK ÇETESİ Şehr-i halin on ikinci günü Güzelağaç civarında bir Türk çetesi, Bulgaristan'a girüb Kaybılarya karyesinden on iki baş manda sirkat iderek firar etmiş. Keyfiyet daha o anda köylüler tarafından hükumet-i mahalliyeye şikayet ile beraber bildirilmiş ise de, şikayetleri akim ve semeresiz kaldığını Dnovnik gazetesi yazıyor. - - - o O o - - - TEZYİD-İ ASKER 1907 sene-i Miladisine aid askeri büdcesinin mikdar-ı mecmu'na on milyon frank zam ve ilave idilecegini ve bu meblağın ilavesine mukabil asakir-i mevcude mikdarına on alay daha asker ilave kılınacağı müstahberdir. ----oOo--- YEMEN İHTİLALİ KESB-İ ŞİDDET İDİYOR! 24 Eylül İstanbul: Yemen ihtilalini teskine memur Mareşal Feyzi Paşa, alelacele kendisine beş bin a'la ve metin asker gönderilmesini istiyor. Feyzi Paşa taht-ı kumandasında bulunan yetmiş bin askere şiddetli sıcaklarda görünemediginden, kuvve-i imdadiye taleb idiyor. Bu aralık San'a'da bulunan Feyzi Paşa'ya asi Vehhabiler takarrüb etmekdedir. Feyzi Paşa San'a'nın civarında ancak kırk kilometroluk bu'd ve mesafeye kadar icra-yı hükm idebilür? Mesafe-yi mezkurenin harici asi Arablara kumanda eden Şeyh Mahmud Yahya'nın idaresindedir. Şeyh Yahya oralarda idare-i mülkiye te'sis ettigi gibi, kendi namında para kesdirerek, vızır vızır iyadi-yi tedavüle vaz' ve ihrac etmekde imiş. TELGRAF HAVADİSİ İSTANBUL HABERLERİ GÜMRÜK TEZYİDİ MES'ELESİ 24 Eylül İstanbul: Hükumet-i Osmaniye tarafından gümrük rüsumunun yüzde üç tezyidine dair Düvel-i Muazzama süferasının müştereken vermiş oldukları notayı, Hey'et-i Vükela bugün nazar-ı tedkik ve teftişden geçirmiştir. Hey'et-i Vükela süfera tarafından verilan notanın, heman bilcümle nukat ve akkamını tasvib etmiş, yalnız maliye cihetine aid olan maddeler üzerine, Düvel-i Muazzama'ya takdim olunmak içün bir layiha kaleme alınmasını ve layiha-yı mezkurenin beray-ı tasvib-i Zat-ı Şahane'ye takdim edilmesini taht-ı karara almıştır. Ecnebi maliye komisyonu tarafından ittihaz idilecek her türlü tedabirin hükumet-i Osmaniye tarafından tasvib olundukdan sonra, mer'iü'l icra tutulmasını, Hey'et-i Vükela teklif idiyor. - - - o O o - - -

Bu sayıdan diğer sayfalar: