14 Ekim 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 1

14 Ekim 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

KUVVET HAKKA GALEBE İDER! Sername-i makal ittihaz ettigimiz "Kuvvet hakka galebe veyahut tekaddüm" ider cümlesi pek ma'nidar ve ibretin bir cümledir. Asrımız ahalisi, Kurun-u Vusta vahşet ve mezaliminden mahv olmuş binlerce akvamın uğradığı belalardan kendilerini masun bilerek, asr-ı medeniyet ve kemalat içinde yaşadıklarına, beyhude yere kani' ve kail olmasunlar. O zamanda, yani o devr-i vahşetde vuku' bulan cenk ve cidal ve muharebelerde, insanlar yekdiğerlerini ok ve adi tüfenkler ile öldürürler iken, bugün medeniyet ve ma'arifin asar-ı salifeye gıbta bahş olacak bir suretde terakki ettigi bir zamanda, İtalyan top ve tüfenkler ile, hele en medeni olduklarını iddi'a eden İngilizlerin beyne'd düvel mevcud muahedenin ahkamına muhalif olarak atdıkları bonbon kurşunları ile insanlar bir daha tedavi idilememek üzere canavar misali telef idiliyorlar. Açık söyleyelim, hükumet-i mütemeddinenin zamanımızda takip ettikleri meslek ve politika, görünüşde menafi-i ticariyelerini te'min etmekten ibaret ise de, hakikatde İslam hükumetlerine karşı isti'mal eyledikleri usul ve hareket, yalnız başka kalb ve sistemde olarak ehl-i salib devrinde kullandıkları usul ve hareketden başka bir şey degildir. Bu müdde'amızı isbat etmek içün misal olarak Rusya hükumetini alabiliriz. Bugün Rusya hükumet-i müstebide ve zalimesinin usul ve kavaid-i medeniyeye muhalif olarak milyonlar ile insanları Cengiz'e rahmet okudacak derecede zulüm ve işkence altında bulundurduğu halde Düvel-i Muazzama sesini bile çıkaramıyor. Avrupa'nın göbeyinde vahşetin bu derecesine asla tahammül olunamaz diyerek insaniyet ve medeniyet namına müdahale degil, Çar! ne yapıyorsun, bile denmiyor. Rusya halinin binde bir nisbeti Türkiya'da bulunacak olsa acaba o Avrupa hükumat-ı medeniyesi kıyamet koparmaz mıydı! Yine o, Avrupa hükumetlerinin zulüm ve tahakküm-ü siyasiyesinde ele geçirmiş oldukları İslam ile meskun müstemlekat ahalisinin hayvan misali idare ve mu'amele olunduğunu acaba kendileri de görmüyorlar mı? Halbuki o tarafda, Asya'nın bir köşesinde güneş gibi tulu' eden Japonya'nın hakka istinaden ve ma'mafih kuvveti sayesinde kazanmış olduğu parlak galibiyet ve muzafferiyetlerini medeniyet düşmanları olan Avrupalıların çekemeyecekleri tabi'idir. Bugün Japonya'nın büyük küçük her türlü hareket ve tedarikatını Avrupalılar nazar-ı tarasuddan hali bırakmayorlar. Yalnız "Frans Militer" namındaki Fransız gazetesi Japonya hakkında ne yazıyor: Japonya hükumeti teşkil ve te'sis etmekde olduğu daha dört fırka-yı askeriye ile, piyade ordusunu derece-i mükemmeliyete isal idecekdir. Biraz zaif olan süvari askerine yirmi sekiz bölük ilave iderek ıslah ve

Bu sayıdan diğer sayfalar: