18 Ekim 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 4

18 Ekim 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İRAN MECLİS-İ MEB'USANI İran Meclis-i Meb'usanı geçen Pazar küşad edilmiştir. Meclis-i Meb'usan riyasetine muvakkaten, eski Umur-u Ticariye Nazırı Saniye'd Devle intihab olunmuştur. Meclis-i Meb'usan küşad edilmezden evvel, meb'uslar önde reisleri olduğu halde Saray-ı Şahi'ye getmişler. Hazret-i Şah, bu millet meb'uslarını sarayın birinci katında karşulayarak, samimi bir resm-i kabul icra ettikden sonra, Şah hazretlerinin nutk-u iftitahiyesini Adliye Nazırı bülend avaz ile okumuş ve cümle meb'usan hazret-i Şah'ın ulüvv-ü cenabına lisanen ve vicdanen şükür-han olarak meclislerine avdet etmişlerdir. Yaşasun öyle alicenab Şah! Yaşasun hürriyet ve adalet aşıkı İrani dindaşlarımız! . . . - - - o O o - - - RUSYA BUHRANI YİNE ÇAR'A SU-İ KASD Eylül Petersburg'dan varid telgraflara göre, Petersburg polisi Çar'a su-i kasdda bulunmak üzere Varşova'dan Petersburg'a gelmiş birkaç anarşisti taht-ı tevkife almıştır. * * * KANUN-U ESASİ TARAFDARI DEMOKRATLARIN KONGRESİ Rusya'nın kanun-i esasi tarafdarı demokratları Helsingfor'da akd ettikleri kongrede ittihaz idecekleri emel ve meslek hakkında ittihad-ı ara hasıl idememişlerdir. Bunlardan bir kısmı mukavemet, yani ihtilal tarafdarı olub vergüler ve mükellefiyet-i askeriye aleyhinde bir fikir ve meslek takip etmek isteyor. İkinci kısım dahi mukavemet tarafdarı ve mükellefiyet-i askeriye ile vergüler aleyhinde ise de, ahval-i hazıra misüllü ihtilalat ile maksuda vusul içün daha çok zamana ihtiyac olduğu iddasındadır. Bundan ma'ada muhalifin arasında daha birçok fikir ihtilafları tahaddüs eyliyor. Rusya hükumet-i hazırası tarafdarları bundan dolayı eski idare-i mutlakeyi ilana kuvvet bulacakları ümitine düşüb kendi gazeteleriyle garib garib, kendi kendilerini aldatırcasına mütala'alar neşr edip duruyorlar. Ve şu laf "Söner mi söndü demekle, nur-u namütenahi?!..." - - - o O o - - - STOLİPİN'İN YENİ BİR TEŞEBBÜSÜ Sen Petersburg'dan varid bir telgrafa göre hükumet yeni neşr ettigi bir beyannamede, Viborg nümayişlerine iştirak eden geçen Duma a'zaları aleyhinde hükumet takipat-ı adliyede bulunacağını bildirmiştir. Bundan anlaşılıyor ki, Stolipin, teşkil idilecek yeni Duma'ya ahrara mensub kimse getirilmemesi içün böyle bir teşebbüs kurmuştur. - - - o O o - - - İ'LAN İMSAKİYE VEYA RAMAZAN HEDİYESİ Yarınki nüshamızı satun alanlar, müvezzi'lerimizden meccanen bir de imsakiye alacaklardır. Ka'rielerimizin bu hediyecigimizi unutmayub, müvezzi'lerimizden taleb itmelerini rica eyleriz. ________________________________________________ Müdir-i Mes'ul: Zağralı Emin Paşa hafidi Asaf ________________________________________________ Оттовор редакторъ: Eминъ Пaшa Xaфиди Acaфъ.

Bu sayıdan diğer sayfalar: