19 Ekim 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 1

19 Ekim 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

DİN İLE MEDENİYET GAVGASI Mısır'da münteşir "El-Müeyyed" gazetesinden müktebisdir: Avrupa'da din ile medeniyet arasında çok gavgalar oldu. Bu gavgalarda din tarafdarları evvelce galebe idiyor idiyseler de, muahharen medeniyet tarafdarları, bu din tarafdarlarını yenmege başladı. Din tarafdarları nihayet zaif düştü. İş o dereceye geldi ki, şimdi Avrupa'da bir adamı medh idecekleri zaman "Hiçbir din ile mukayyed degil, yahut, din erbabından degil" diye ta'rif idiyorlar. Çok vakit geçmedi. Avrupa medeniyetinin (!) tesiratıyla, bu din ve medeniyet gavgası bizim Müslümanlara da sirayet etti. Fakat bu gavga bizde de, Avrupada olduğu gibi medeniyet tarafdarlarının galebesiyle, dinin zaiflemesiyle netice bulmayor. Bizde din tarafdarlarının, medeniyet tarafdarlarına karşı zaif kalanları asıl İslamlar degildir, İslamiyet degildir. Biz medeniyet tarafdarlarının nokta-i i'tirazatını biliyoruz, bunlara karşı cevabımızı şudur : Din-i İslamın onların kavlince faidesi olsa da olmasa da eskiligini saklamak, taklide, nümayişe inanmamak, din işlerinde ulum-u kevniyeye degil, kelam-ı ilmin delillerine inanmak ile, o medeniyet tarafdarlarının mağlubu olmayacağımızdan eminiz. Binaenaleyh bu babda ümmetimize şu iki sözü hatıra gibi bırakmak isteriz: Birincisi: Avrupa medeniyeti tarafdarlarının İslamiyet aleyhindeki isnadatı, İslamiyete hiçbir vakit ma'tuf olamaz. O isnadat-ı kabiha, ancak İslam geçi(ne)n bazı kesanın ahval ve ahlakına ma'tuf olabilir. İkinci : Avrupa medeniyeti (!) tarafından, alem-i İslama atılmak istenen belalara karşı çare-i necat birdir. O da İslam taklidi degil, halis Müslüman olmaklığımızdır. - - - «oOo» - - - İSTANBUL'DAN MEKTUB Ramazan-ı şerifin hululü münasebetiyle Zat-ı Şahane'nin Hırka-i Şerif ziyaretine gelüb gelmeyecegi herkesin merakını mucib oluyor. Hırka-i Şerif ziyareti içün her sene mu'tad olan hazırlık başladı. Begoğlu'nun Zat-ı Şahane'nin müruruna mahsus, sokaklarındaki bütün evleri, otelleri yavaş yavaş taharri idiliyor. Şübheli evler boşaldılıyor. * * * Hükumet-i Seniyye ile Bulgaristan arasında hükümferma olan ufak tefek gerginliklerin esbab-ı ve sonu ne olacağı hakkında ahiren Meclis-i Hass-ı Vükela büyük bir müzakerede bulunmuştur. Bu müzakerede Sadr-ı Azam Ferid Paşa tedarikat-ı harbiye tarafdarı olmadığını, Bulgaristan'a karşı hazırlığın faidedar olmayacağını iddi'a eylemişse de, Serasker ve Tophane Müşiri Zeki Paşa ile, Adliye Nazırı Abdurrahman Paşa buna karşı fikir dermeyan etmişler ve kat'iyyen harb

Bu sayıdan diğer sayfalar: