20 Ekim 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 4

20 Ekim 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

BİSMARK DOĞRU MU SÖYLEMİŞ? Prens Hohenlohe'nin (Kardinal Gustav Adolf) evrakı meyanında Prens Bismark'ın bir kağıdı çıkmış ve onda da şu sözler yazılı imiş: "Yunanistan'da yalnız bir namuslu adam vardır. O da Kral'dır. Zira Rum degildir." Bismark bu sözü Roma ricalinden birini Roma inkırazı, Romalıların ahlak-ı fesadıyla mahv olduğu zamanda söyledigi bir sözü, "Biz Romalılar, garb gibi bütün şarkı da hükm ve istila ettik, fakat şarklılar memleketleriyle beraber murdar ahlaklarını da bize bırakarak bizden intikam aldılar" dimesiyle münasebetdardır. Fakat acaba Bismark doğru mu söylüyor. Bizce pek doğrudur. Rumların ahlakı Bizans mayasıdır. Bütün şarkı bu mayayla ifsad eden; Türkleri de, başka milletleri de hep fesada veren, onların bitmez tükenmez hayalatı, hırs ve tama'larıdır. On sene evvelki Girit faciatı; Yunan Muharebesi de bu hırs ve tama'ın, bu ahlaksızlığın husule getirdigi belalar cümlesinden degil midir? Maksadımız bütün Rum milletini alçaklamak degildir. Eyi de kötü de, her milletde çıkar. Fakat iyiligin de kötülügün de evvelini, sebebini temyiz itmeli. Rumlar içinde nice insan-ı kamiller bulunur. Mesela südüyle ekmekiyle büyüdükleri vatanları hukukunu müdafa'a içün Berlin Kongresi'nde bir Osmanlı vezirine layık haysiyle gayret eden müteveffa Kara Teodori Paşalar ve emsali gibi ashab-ı kemalin büklügü, diğerini nev'inin küçüklügü örtmüyor ꧁ ꧂ TEESSÜF VE İHTAR Bir seneden beri min gayri liyakatin(*) gazetecilik idiyoruz. Bu bir sene zarfinda çok dersler aldık. Çok tecrübeler gördük. Bu acı tecrübelerin birisi de feyz ve selametlerine vakf-ı evkat ve hayat eyledigimiz milletimiz efradından ma'dud bazı kimselerin, gazetemizi satarak paralarını birer birer dolandırmalarıdır. Alçaklığın bu derecesine hiçbir yerde hiçbir memleketde, güc tesadüf idilir. Bu alçakların birkaçını yakında teşhir idecegiz, ki millet ve Müslüman isimli, Müslüman sıfatlı alçak mahlukları tanısın ve anların şerrinden vikaye-i hukuk eylesin. Bu alçakların adedi bir iki olsa idi bu derece teessüf itmezdik. Alelhusus bunlar ecnebi de degil, Müslümandır. Din kardeşlerimizdir. Hırsızlıklarını bir millet gazetesinin masarif-i hasılatını çalmakda da neyin bu hazalenin adedi tekessür de olunduğu içün teessüf ve telehhüfden kendimizi alamadık. - - - «oOo» - - - ZAT-I ŞAHANE ve SÜFERA Bu geçen Cuma günü selamlıkdan sonra Zat-ı Şahane Almanya sefiriyle, bir saat sonra Amerika Sefiri'yle bir buçuk saat kadar konuşmuş ise de ondan sonra bitab düşmüş. Ramazan-ı mübarek hulul ettigi münasebetle Zat-ı Şahane'nin bir ay kadar süferayı huzuruna kabul idecegi Baştercüman tarafından bildirilmiştir. - - - «oOo» - - - ________________________________________________ Müdir-i Mes'ul: Zağralı Emin Paşa hafidi Asaf ________________________________________________ Оттовор редакторъ: Eминъ Пaшa Xaфиди Acaфъ. ______________________________ (*) min gayri liyakatin: layık olmasak da, haddimiz olmasa da

Bu sayıdan diğer sayfalar: