21 Ekim 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 3

21 Ekim 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Suriyeli mahbusini ihtilale teşvik ve sevk eden, Bedirhanilerden nefy olunan üç zabit olduğu ihtimali deveran idiyor! " Türk" DAHİLİ BULGARİSTAN'DA RUM ÇETESİ Dün ögleden sonra hatt-ı imtiyaz üzerinde Bulgar postaları tarafından yakalanan bir rum çetesi efradından dördü, bir Bulgar zabiti taht-ı nezaretinde olarak Filibe'ye getirilmiştir. Göklene, Vodina, İstanmika Rumlarından teşkil etmiş olan işbu çete yirmi, otuz kişeden mürekkeb imiş. Çepilli'den Gelenlerin rivayetine nazaran, çetenin otuz, otuz beş kişeden mürekkeb olarak (İmaretdere) mevkiiinde görülmüştür. Postanın teslim işareti üzerine, çete efradından ikisi teslim olmuş ve diğerleri firara kadem basmışlarsa da, ateş idildiginden Göklene karyeli biri telef edilmiş ve bir diğeri yaralanmıştır. Etraf karye Bulgarlarının mu'aveneti ile yedi kişi yakalanmış diğer efrad dağlarda yayılmış ise de, Bulgarlar tarafından takip edilmekdedir. - - - «oOo» - - - BULGARİSTAN İSTİKRAZI Geçen sene Bulgaristan hükumet-i hazırası, Fransız sermayedaranı ile yaptığı bir mukavele ile yeni bir istikraz yapmak üzere iken bu mesele akim kalmıştı. Bu istikraz müzakeratına yeneden başlandığını ve istikraz-ı mezkurun an karib husul-pezir olacağını "Tan" ve "İndependans Blej" gazeteleri yazıyor. ROMANYA VE BULGARİSTAN İTTİFAKI Romanya ile Bulgaristan arasında bir ittifak-ı askeri akdine dair müzakerat cereyan ettigi Avrupa mahafil-i siyasiyesinde deveran etmekdedir, İşbu ittifak şeraitinden olmak üzere Bulgaristan'ın Dobruca üzerindeki hukuk müdde'iyatından vazgeçdigi halde Romanya, Makedonya'da Bulgar menfa'atine muavenet idecegini der'uhde etmiştir. İşbu şayi'a Bulgar nim resmi matbuatı tarafından tahkikat-ı vaka'ya atfen tekzib edilmekdedir. - - - «oOo» - - - TELGRAF HAVADİSİ BAB-I ALİ VE YUNANİSTAN 5 Teşrin-i Evvel, İstanbul'dan : § Bab-ı Alii Makedonya'ya geçmekde olan Rum çetelerinden şikayetle, Atina Hariciye Nezareti'ne, Dersa'adet Yunan Sefaret'ne yeni bir protestoname daha gönderdi. * * * 5 Teşrin-i Evvel, Selanik'den : § Dersa'adet İtalya Sefiri şehrimize geldi. Vali Paşa'yı ve Hüseyin Hilmi Paşa'yı ziyaret ittidikden sonra İtalyan müessesatını, yani İtalyan Mektebi'ni ve buna mümasil binaları gezdi. Şehrimizin İtalyan ekabiri tarafından, sefir şerifine verilen ziyafetde dün ahşam Vali Paşa ve Hüseyin Hilmi Paşa da hazır bulundu. Sefir, Vali Paşa hazretleri tarafından verilen bir ziyafetden sonra İstanbul'a müteveccihen hareket etti. * * * İSTANBUL'DA JAPON SEFARETİ Amerka Sefarethanesi'nin te'sisinden sonra Bab-ı Ali bir de Japonya Sefarethanesi'nin küşadı fikir ve emelindedir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: