21 Ekim 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 4

21 Ekim 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Böyle bir sefarethanenin İstanbul'da te'sisi, Avrupa'ca büyük bir tesir hasıl idecegi gibi görünüyor. Alelhusus sefaret münasebetiyle Japonya ve Devlet-i Aliye arasında te'essüs idecek dostluk, bittabi' Rusya'ya ve bütün Avrupa'ya karşı mühim bir mania teşkil idecekdir. Bab-ı Ali'nin Japonya'ya da bir sefir göndermek üzere olduğu ve mezkur memuriyete, Rus-Japon Muharebesi'nde Hükumet-i Seniyye tarafından müfettiş-i harbi gibi gönderilen Erkan-ı Harb Mirlivası Enver Paşa nasb olunacak imiş. - - - o O o - - - ÇAR'IN YENİ BİR NÜMAYİŞİ Petersburg'dan varid bir telgrafa göre, Teşrin-i Evvel nihayetine doğru Çar hazretleri umum mahkumin-i siyasiye içün afv-ı umumi ilan idecek, örfi divan-ı harbleri lağv idecek ve bilcümle hürriyet tarafdarlarına mitingler te'sisini serbest bırakacakmış. Çar hazretlerinin bu niyeti, mürşidlerinin mülahazat ve mütala'atıyla bir gelmiyor, ama bakalım hangisi doğruya varır. - - - o O o - - - KONT GLOHOFSKİ'NİN İSTİ'FASI Avusturya başvekili Kont Glohofski'nin isti'fası şayi'atı doğruya çıkıyor. Son Viyana telgrafları Kont Glohofski'nin bu def'a huzur-u Kralide şifahen isti'fa eyledigini bildiriyor. Bu hadisat tahakkuk iderse geçen bir nüshamızda biraz bahs etmiş olduğumuz vecihle Balkan mesailinde büyük bir inkılab, büyük bir tebeddül husule gelecekdir. - - - o O o - - - RUSYA'DA İTTİHAD KONGRESİ 5 Teşrin-i Evvel, Petersburg'dan : Evvelki gün Kief'de (Kiev) Rusya akvamının ittihadı içün bir kongre ini'kad etti. Ale't tahmin beş yüz a'za mevcud idi. GARİB BİR SUAL Geçen hafta Rusçuk'da münteşir "Tuna" gazetesinin 329 numaralu nüshasında pek garib br sual var. Paris'de bulunan bazı hürriyetperveranın cem'iyetleri müfettişi acaba sabık Tüfengi, hazret-i şehriyari Ahmed Celaleddin Paşa mı imiş, başkası mı imiş, Tuna idaresine bu pek merak olmuş? Eger Ahmed Paşa ve cem'iyetin hafi müfettişi degilse ilan-ı münasib imiş. Çünkü eski Serhafiye Ahmed Paşa, buralarca mazisi temiz bir Osmanlı add ve itibar olunmazmış... Acaba Tuna refikimze edeb ve kanun münazara dairesinde sorabilir miyiz ki "buralarca" sözünden muradı nedir ve kimlerdir? Buralarcadan murad eger Bulgaristan ahali-yi İslamiyesinin heman ekseriyeti nazarında İstanbul'dan Avrupa'ya çıkan zavallılar Eflatun bile olsa bir padişah yaveri degil, bir komiserhane kavası kadar bile her nedense haiz-i ehemmiyet olmadığı emsal-i mücerrebe ile sabit degil mi? Yok eger Bulgaristan'ın şurasında burasında Jön Türk geçinen kimse murad idiliyorsa tanıyabildigimiz o Jön Türkler içinde Ahmed Celaleddin Paşa'nın bugüne kadar hiçbir ma'sum canı yakmamış, malumat sahibi olmamakla beraber, rahim, şefik, namuskar bir insan olmadığını bilmeyen var mıdır? ----------------------------- İHTİLAF-I TEKAVİM Evvelki gün neşr eyledigimiz imsakiye, bazı tekavim arasında tefavüt olduğu, bazı ka'rilerin nazar-ı dikkatini celb etmişse de, bu tefavüt Müneccimbaşı'nın takviminden çıkarılmış olan imsakiyemizin Filibe arzına göre üç dakika kadar tehalüfünden başka bir şey degildir. Zaten mevcud takvimlerde ihtilaf var. Binaenaleyh maksad bir niyet-i siyam bir gün içün riyazettir. Farz olan budur. ________________________________________________ Müdir-i Mes'ul: Zağralı Emin Paşa hafidi Asaf ________________________________________________ Оттовор редакторъ: Eминъ Пaшa Xaфиди Acaфъ.

Bu sayıdan diğer sayfalar: