24 Ekim 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 4

24 Ekim 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Hükumet şiddetli taharriyatdan sonra Torbiloviçi'de bir kadınla birlikde taht-ı tevkife almıştır. Mezkur bombanın havi olduğu mürekkebat-ı infizaziye pek müdhiş imiş. Güya o bomba divan-ı harb masası altına bırakılacakmış ki, bir kere patlasa imiş bütün bina degil, etraf ve cvarı bile kün feyekün olurdu. Mezkur bomba mürekkebatı içinde külliyetli mikdarda pikrat dü potas var imiş ki, bu maddenin dehşet İnfizaziyesi kimya mütehassıslarınca meşhur ve müsellemdir. Mezkur madde alelade kuvva-yı İnfizaziyeyi havi olan klorat dü potasın on misli kuvvetdedir. - - - «oOo» - - - CASUSLAR MASARİF-İ İÇÜN Petersburg'dan Tan gazetesine varid bir telgrafa göre Rusya'da birkaç gündür vükela arasında Şura-yı Devlet'de bir ihtilaf tahaddüs eylemiştir. Sebeb-i ihtilaf, Rusya'da hükumet-i sabıkanın isti'mal eyledigi casuslara mahsus masarif-i müteferrika olmak üzere hükumetin açdığı krediyi yeni sene büdcesine de geçirmek içündür. Vükela arasında münaza'un fih kalan mesele yeni sene başında Duma'ya arz idilecekmiş. - - - «oOo» - - - YİNE BİR SU-İ KASD KEŞFİ 9 Teşrin-i Evvel, Kronştad'dan : § Polis idaresi Kronştad Divan-ı Harbi muhafızı aleyhinde yeni bir s'u-i kasd teşebbüsü haberini aldı. Bunun üzerine idilen şübhe üzerine, takip idilen bir kadınla bir erkekin kira ile oturdukları apartmanda beş kilo sıkletinde bir bomba bulundu. Bombanın tahlilat-ı kimyeviyeye vaz' olundukdan sonra, dört bin okka sıkletinde eşya-yı metineyi tahribe kafi bir kuvve-i infidada haiz olduğu anlaşılmıştır. Polis idaresi, hane sahibini tevkif etmek istemişse de, hane sahibi kapuya gelen polisler üzerine silah atarak firara muvaffak olmuştur. İŞÇİLERİN PROTESTOSU 9 Teşrin-i Evvel, Petersburg'dan : § Dünki gün Petersburg mehakimine yirmi bin fukara-yı ahali, amele, işçi tarafından imza edilmiş bir mazbata verilmiş ve bu mazbatada hükumet-i mahalliyenin işci meb'usları aleyhindeki davası ve teşebbüsatı protesto edilmiştir. - - - «oOo» - - - AÇIK MEKTUB Dobriç'den yazılıyor : Bundan iki ay kadar mukaddem Silistire'de Ümid Kıraathanesi namına keşide idilen piyangodan şehrimize isabet eden biletlerin ikramiyesi, şimdiye kadar ne içün gönderilmedikleri Reis Efendi'den sorulmuşsa da, el-haletü hazihi bir cevab gelmediginden, "Balkan" vasıtasıyla bir açık mektub yazılmasını münasib gördük. Acaba niçün cevab alınamadı? ---------------------------------- İ'LAN Dobriç'de Panayır Caddesi'nde Bakkal Mustafa Rıza Hacı Mehmed Oğlu Mağazası Bu mağazada kahve, princ, şeker, gaz ve sair eşya ile beraber Bulgaristan'da mevcud tütün fabrikalarından getirilmiş tütün enva'i topdan ve perakende olarak satılyor. Elyevm Ranazan-ı şerife mahsus tütün paketleri olduğu gibi yeni sene içün kasaba ve köy dükkancılarına ehven fiyatla emtia da gönderilir. _______________________________________________ Müdir-i Mes'ul: Zağralı Emin Paşa hafidi Asaf ________________________________________________ Оттовор редакторъ: Eминъ Пaшa Xaфиди Acaфъ.

Bu sayıdan diğer sayfalar: