27 Ekim 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 4

27 Ekim 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

te'minen söylüyordu. Mecid efendi hazretleri birkaç kereler Avrupa'ya çıkub gezmek dahi istemişse de, Zat-ı Şahane kat'iyyen müsa'ade itmemiştir. - - - «oOo» - - - YENİ AVUSTURYA HARİCİYE NAZIRI Teşrin-i Evvel, Viyana : Kont Glohovski'nin (Agenor Maria Gołuchowski) yerine, Avusturya Hariciye Nezareti'ne tayin idilecegi mukaddema bidirilmiş olan (Baron Leksa Ehrental) [Alois Lexa von Aehrenthal] makam-ı mezkura kat'iyyen tayin olunmuştur. Yarın resm-i tahlifi icra idilecekdir. Viyana ve Macar matbuatı Baron'un tayinini memnuniyet ve hoşnudiyetle telakki ve müşarünileyhin takip idecegi hatt ve hareket-i siyaset programını neşr etmekdediler. Yeni Avusturya Hariciye Nazırı İttifak-ı Müselles'e istinad ve Avusturya'nın Şark'da nüfuz-u tesirini takviye ve te'ali ettirmek gibi, pek mühim esaslar üzerinde ve Avusturya'nın bugün ma'ruz bulunduğu mehalikin tedricen izalesine hadim bir dairede tedver-i siyaset eyleyecekdir. § İmparator Graf Glohofski'yi ziyaret etmiş ve pırlantalı "Sen İstefan" (Saint Stephan) nişanının büyük haçıyla taltif etmiştir. İsti'fa etmiş olan Harbiye Nazırı (Petriç)e dahi aynı nişanı vermiştir. - - - «oOo» - - - 13 Teşrin-i Evvel, Petersburg : Viyana'dan bildiriliyor ki; Mahkemeler tarafından idama mahkum edilmiş olan 44 kişi ihtilalci dün idam edilmiştir. 12 - Berlin Ticaret Nazırı Filosofof, hükumet hazinesine on milyon ruble ödünc vermeleri içün Moskova tüccarlarına müraca'at etmiştir. Bu ödünç para 1907 büdceseden ödenecekdir. Tüccarlar buna razı olmuştur. Moskof tüccarları hükumetin duçar olduğu vaziyet-i maliyenin müşkülatını anlayacaklarını ve devlete kendi paralarından vermek ile yardım ideceklerini hükumet ümit etmekdedir. Tüccarlar da güzel şartlar dairesinde para vereceklerini söylemişlerdir. Maliye Nazırı Rusya'nın bulunduğu vaziyet-i haliyeyi pek harab göstermekdedir. 13 Petersburg : (Don Rostofi) [Rostov-na-Donu] yakınlarında bir yolcu treniyle bir de eşya treni çarpışmışlardır. İki ölü pek çok yaralı, ve otuz kırık vagon vardır. § Nizamiyeden ihtiyat sınıfına çıkırılmış olan zabitlerden tekrar sınıf-ı nizamiyeye girerek hizmet etmek arzusunda bulunanların hizmeti istedikleri kıt'a kumandanlığına istid'a vermeleri ve bu suretle hizmete kabul idlecekleri Harbiye Nezareti'nce takarrür etmiştir. -------------------------------------------- İ'LAN Dobriç'de Panayır Caddesi'nde Bakkal Mustafa Rıza Hacı Mehmed Oğlu Mağazası Bu mağazada kahve, pirinc, şeker, gaz ve sair eşya ile beraber Bulgaristan'da mevcud tütün fabrikalarından getirilmiş tütün enva'i topdan ve perakende olarak satılıyor. Elyevm Ramazan-ı şerife mahsus tütün paketleri olduğu gibi yeni sene içün kasaba ve köy dükkancılarına ehven fiyatla emti'a da gönderilir. § Bayramlık Fransızca veya Bulgarcası beraber Türkce nefis kartvizit ısmarlayan kari'lerimize iki üç gün zarfında tab' edip göndeririz. Arzu edenler ya doğrudan doğruya idarehanemize veya her kasabada gazetimizi satdıran muhabirlerimize müraca'at idebilirler. ________________________________________________ Müdir-i Mes'ul: Zağralı Emin Paşa hafidi Asaf ________________________________________________ Оттовор редакторъ: Eминъ Пaшa Xaфиди Acaфъ.

Bu sayıdan diğer sayfalar: