November 1, 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 4

November 1, 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

17- Viyana: Avusturya'nın yeni Hariciye Nazırı (Baron Rüenetal) bizzat Macar heyet-i vükelasiyle görüşmek üzere Budapeşte'ye getmiştir. Avdetinde bila ifate-i vakt Petersburg ve Berlin'e gidecekdir. --------oOo-------- FURTUNA KAZASI 17- Londra: Tokyo'dan bildirildiğine göre Kyoto civarında bütün bir Japon balıkcı filotosu furtunaya tutulmuştur. Heman bütün filoto garg olmuş ve 266 gemi mahv ve yalnız 38 gemi halas olmuştur. 822 balıkcı boğulmuştur. --------oOo-------- ROMANYA KRALI DA HASTA 16- Bükreş: Kral (Karl)ı tedavi içün profesör Türen (Sisaya)ya çağrılmış ve dün mahall-i mezkure azimet etmiştir. Kralın ahval-i şahsiyesi endişe emareleri göstermekdedir. --------oOo-------- CANE MES'ELESİ Sahray-ı kebirde bulunan Tüvarik kabilesi asabiyyet-i diniyyelerinden takayyüd ve inzibat altında yaşamağı sevmediklerinden Fransız idaresinden kurtulmak ve idaremiz altında serbest yaşamak içün ehemmiye-i mevkiyesi hissiyle Cane'nin işgalini hükümetimizden istid'a ve iltimas etmişlerdi. Ma'lum olduğu üzere Cane Fizan sancağına merbut Gat nam mevkia yakın ve Sudan ticaret yolu üzerinde kain ehemmiyetli bir nokdadır. Hükümetimiz Tüvariklilerin bu arzularını siyaseten ticarete muvafık-ı maslahat bularak mevkiı işgale karar verir. İstanbul'dan edilen istizan ve alınan emir üzerine Trablus'da gizlice bir heyet-i seferiye teşkiline başlanarak kumandasına güzide zabıtanımızdan fırka makam yavru yüzbaşı Abdülkadir Cami bey terfian tayin olunur. Her safhasında fevkal'ade gizli tutulması icab eden şu mesele bir tarafdan mabeyinden ve Bab-ı Aleden İstanbul Fransız sefaretnamesine diğer tarafdan da mukarrebin ve mensubin vilayet tarafından an'anesiyle mahalli Fransız konsolosluğuna yetiştirilir. Ortada hiçbir şey yok iken iki hükümet arasındaki münasebetin gerginleşmesine sebeb verilir. Fransızlar meseleyi yakından takip ederek hükümetimizin bu hususda ki teşebbüsünü Sudan'daki menfa'at-i milliyelerine mugayir ve Cane'nin kendi nüfuz-u siyasiyeleri altında bulunduğunu ileri sürerek heyet-i seferiyenin gönderilmesine mani' olmak isterler. Hükümetimiz Fransızların protestosuna ehemmiyet vermeyerek heyet-i seferiyeyi gizlice yola çıkarır fakat mahalli konsoloshanesi vak'ayı derhal hükümet-i metbuasına bildirir. "Terakki" ======================================= Müdir-i mes'ul: Zağralı Emin Paşa hafidi Asaf

Bu sayıdan diğer sayfalar: