2 Kasım 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 3

2 Kasım 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

zagununa sokmak istiyor. Fakat işçi meclisleri bu zaguna dahil olmaya ve icab-ı halde umumi bir istaşga yani terk-i işgal itmeğe kat'iyen karar vermişler. && Sobraniye'nin bugünkü ictimaında intihabat-ı mütemmimesi icra edilen Verace, Lofca, [..] ve Hasköy kazaları tedkik ve sancak meclisleri kanun-u layihası mevzu' bahis olacakdır. && Emaret-i Ziraat Nezaretinin aldığı malumate nazaran Milan sergisinde eşya teşhir etmiş olan Bulgarlara atideki mükafat ve madalyalar verilmiştir: 13 büyük mükafat, 32 diplom dönör, 49 altun madalya, 70 gümüş madalya, 240 tunç madalya- 2 zeker cemil- 5 nakabil rekabet şehadetnamesi. && Sobraniye'nin bugünkü ictimaında intihabat-ı mütemmimesi icra edilen Verace, Lofca, Gornorahvu ve Hasköy kazaları intihabatı tedkik ve sancak mahalleri kanun-u layihası mevzu' bahis olacakdır. ********************** TELGRAF HAVADİSİ Erzurum'da İsyan-ı Askeri 17, Dersaadet: Erzurum'dan varid olan haberlere nazaran mahall-i mezkurda vuku'bulan isyan-ı askerinin zann edildiğinden pek mühim olduğu anlaşılmakdadır. Vali ağır suretde yaralanmıştır, hayatı tehlikede bulunmakdadır. Bütün memurlar ordu merkezi olan Erzincan'a firar ve tahassus etmişlerdir. Asayişi iade içün çağırılan kuvve-i askeriye asilerle muharebe etmişlerdir. 14 kişi maktul ve müte'addid mecruh vardır. Ahaliye ne olduğuna dair hiçbir malumat alınamamakdadır. 17 - Berlin: Almanya imparatoru Vilhem soğuk algından muzdaribdir. Tehlike yokdur. ****************** Dersaadet 17 Romanya- Yunan ihtilafı aynı vaz'ıyetde bulunur. Romanya hükümeti geçen sene Romanya mektebleriyle kiliseleri hakkında sadır olan iradenin tatbiki mütemadiyen taleb etmekdedir. Romanya sefiri (Taki Yünseko) nun (Ekseleben) de Yunan kralıyla ihtilaf-ı malumun tesviyesi içün vuku'bulduğu söylenen mulakat tekzib ediliyor. ******* 17 Dersaadet: Bab-ı Aleden isdar edilen tebliğat-ı resmiye-i atiyeyi Osmanlı gazeteleri neşr etmekdedir: Manastır vilayeti dahilinde kain (Morihuvo) dağlarında evvelce Bulgar köyüne tecavüz ve icray-ı cinayet etmiş olan bir Rum çetesiyle Ömer Bey kumandasında müsademe vuku'bulmuştur. Bu müsademede üç Rum komitesi itlaf ve bir çoğu esir edilmiştir. Firara muvaffak olan eşkiya şededen taharri edilmekdedir. Şimdiye kadar matbuat-ı Osmaniyede Rum çetelerine ve Makedonya'da Bulgar kariyesi mevcud olduğuna dair bir şey neşir edilmemekde olmasına iş bu tebliğat şayan-ı ehemmiyedir. ************ FAS İĞTİŞAŞI Evvelki günkü telgraflara göre asi resul-i asakir-i sultaniye ile bir kaç def'a çarpıştıkdan sonra yine Arzilaye çekilmiştir. *** İngiltere'nin Jan Dark isimli bir zırhlısı ve bir İspanyol zırhlısı, keza Düvel-i Muazzama zırhlılarından bazıları Tanca'ya muvasalat etmiştir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: