11 Kasım 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 3

11 Kasım 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Ali buna da şu yolda cevab verdiler. "Bağdad temür yolunu Acem Körfezi boyunda Kuveyt'e degil, Hor Abdullah isimli, deniz boyundaki gayet ehemmiyetli ikinci bir mevkie nihayetlendirecekler. Bu yer ise Türkiye kolu üzerindedir. Dimek oluyor ki, Almanya, Bağdad temür yoluyla Hor Abdullah'da yine Acem Körfezi'ne çıkacak. Bakalım buna karşı İngiltere yine ne cevab verecek? - - - «oOo» - - - TELGRAF HAVADİSİ ARABİSTAN'DA YİNE İĞTİŞAŞ BAŞLADI İstanbul'dan gelen son telgraflara (me)bni, şehirde bir ay mukaddem hadis olan isyanın teskini ve (Asir) havalisnde asayişi te'min içün gönderilmiş olan kuvve-i askeriyenin azlığı hasebiyle Feyzi Paşa tarafından daha gönderilmesi zımnında vuku' bulan müraca'at-ı ekide, makam-ı Seraskeriyece ifa idilemediginden, o cihetde ihtilal tevsi' etmekde ve Mekke'ye doğru ilerülemekdedir. Epeyce bir müddetden beri ihzar edilmekde olan hareketin dahi Yemen'in merkezi olan San'a'yı muhasara etmiş olan Vehhabiler reisi Mahmud Yahya ile alakası olduğu görülmekdedir. * * * Ma'lumat-ı mevsukeye göre makam-ı Seraskeri bu def'a ciddi bir sevkiyat ve nakliyata ibtidar üzeredir. - - - «oOo» - - - MAKEDONYA AHVALİ 26 Teşrin-i Evvel, Dersa'adet : Makedonya Vilayat-ı Selasesi Islahat Müfettişi Hilmi Paşa, Priştine Sancağı'nda devr-i icra idiyor. Müşarünileyh Arnavud eşkiyasının bazı karyeleri büyüklügü nisbetinde vergüler te'diyesine mecbur ettiklerinden dolayı, birçok kura ahalisi tarafından şikayet vuku' bulmuştur. Hilmi Paşa bu şikayeti nazar-ı ehemmiyete alacağını va'ad etmiştir. Paşa'nın azimetinden birkaç gün sonra on kişilik çete-yi ma'ruf Arnavud sergerdesi (Raşid Degula) asker ile vaki' olan müsademede telef edilmiştir. Diger bazı zorba Arnavudlar dahi öldürülmüştür. Dolayasıyla alınan malumata nazaran bu sergerdelerin imha-yı vücudları Hilmi Paşa tarafından tavsiye idlmiş ve bu suretle hükumet arzu ettigi vakit asayişi ihlale mutasaddi kimseleri terbiye ve te'dibe muvaffak olduğunu göstermiştir. Bu sebeble (Gostivar) nahiyesinde bazı türedi Arnavudlar dahi kesb-i sükunet etmişlerdir. - - - «oOo» - - - YENİ YUNAN ME'MURU Atina'dan bildirildigine göre Yunanistan'ın Sofya Politika Me'muru'nun yerine yakında Girit Vali Katibi Papadyamandoulos tayin idilecekmiş. - - - «oOo» - - - YUNAN VE ROMANYA KRALLARININ SEYAHATİ Roma'dan varid telgrafa göre yakında Yunan Kralı'nın Roma'yı ziyaret idecegine ve bu ziyareti müte'akib Romanya Kralı'nın da buraya seyahat ve ziyaretine intizar idiliyor, ki bu iki kralın an-karib vuku'u muhtemel bu mülakatına oldukça bir ehemmiyet atfı caizdir. - - - «oOo» - - -

Bu sayıdan diğer sayfalar: