11 Kasım 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 4

11 Kasım 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

YUNAN KRALI'YLA KLEMANSO Yunan Kralı, Paris'e seyahat vakı'asında Fransa Dahiliye Nazırı muharrir-i meşhur Klemanso (Georges Clemenceau) ile mülakat etmiş ve uzun uzadıya görüşmüştür. Mukaleme esnasında Hariciye Nazırı Pişon (Stephen Pichon) dahi bulunmuştur. "Balkan" Yunan Kralı, bu Fransız rical-i siyasiyesine Makedonya'da ve Girit'de; hususuyla Bulgaristan'da Rumlar kadar mazlum bir millet yokdur diye kim bilir ne diller dökmüştür. - - - «oOo» - - - SIRBIYE'NİN HAZIRLIĞI 26 Teşrin-i Evvel, Belgrad : Dün Sırb hükumeti (İşnayder - Kruzo) Fabrikası'yla (Schneider-Creusot) top siparişatına müte'allik ilk mukavelenameyi imzalamışlar. Sefir (Paço) bugün ögleden sonra Fransa'ya azimet idiyor. İşbu seyahatin Sırb istikrazıyla münasebeti olduğu söyleniyor. - - - «oOo» - - - YENİ RUS JAPON GAVGASI 27 Teşrin-i Evvel, Petersburg'dan : Sahaln Adası'nda Ruslarla Japonlar arasında şiddetli bir ihtilaf ve niza' zuhur etmiştir. Esna-yı müsademede bir Rus sefinesi batırılmıştır. Fakat çe-sud(*)! Biz şark milletlerinin hırs ve tama'ından, feryad ve figanımızdan zaten Avrupalılar da pusulayı şaşırdı. Onlar da hangi tarafa dayanacaklarını bilemiyorlar. ----------- (*) Farsça "ne fayda!" - - - «oOo» - - - İNTİHAR 26 Teşrin-i Evvel, Paris : Romanya Sefiri (Kika'nın) oğlu (Lev Gesemburg) bağçesinde kendisini tabanca ile yaralamıştır. ꧁ ꧂ FİLİBE MÜŞTERİMİZE Gazetemizi birçok ahali satıcılardan bulub alamadıkları içün şikayet idiyorlar. Bunun içün ba'dema satıcılardan gazetemizi alamayan kari'lerimizin istedikleri sa'atde her gün Uzun Çarşu'daki tütüncü dükkanlarının kaffesinde Balkan satıldığı ve Cum'aönünde'ki gazete pavyonunda da her zaman gazetemiz satuılmakda olduğu ilan olunur. * * * AÇIK MUHABERE Ay nihayeti geldi gelecek. Ayın üçüncü gününe kadar müvezzi'lerimizin hesablarını göndermelerini bilhassa rica iyleriz ________________________________________________ İ'LAN Filibe'de Cum'aönü'ndeki büyük esvab mağazası karşusunda Kalmar Kariç Ecza Hanesi : Zaif, siraceli, fakru'd deme mübtela çocuklar içün, şu mevsimde son derece nafi', tebrid usulüyle ağır kokusu mahv edilmiş, Meyer markasını hamil halis balık yağı getirmiştir. Müraca'at edenler gayet ehven fiyatla satışından ve mezkur yeni sistem balık yağından son derece memnun kalacaklardır. ________________________________________________ Müdir-i Mes'ul: Zağralı Emin Paşa hafidi Asaf ________________________________________________ Оттовор редакторъ: Eминъ Пaшa Xaфиди Acaфъ.

Bu sayıdan diğer sayfalar: