15 Kasım 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 4

15 Kasım 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

umur ve hususiyetine müteferri' mes'uliyetlerin kaffesi der'uhde eyledigini ifade etmiştir. * * * § Emaret Hariciye Nazırı Doktor İstançef ile, Rusya Hariciye Nazırı İzvolski aralarında, İstançef'i nezaret-i mezkureye geçmesi hasebiyle telgraflar te'ati edilmiştir. * * * § Sofya'da inşa idilen "Roman" kilisasının resm-i küşadı münasebetiyle Romanya nazırlarından (Takeyotsko?) ile (Kostantin Disko)nun Sofya'ya geleceklerini Romanya matbuatı yazıyor. - - «oOo» - - - TELGRAF HAVADİSİ 30 Teşrin-i Evvel, Dersa'adet : § Bulgaristan'daki Rum hadisatından dolayı Rum Patriki Berlin Muahadenamesi'ni imzalayan devletler ile Hükumet-i Osmaniye'ye tevdi' edilmek üzere yeni bir nota hazırlamakdadır. Rum Patriki işbu notasında istatükonun (statüko) Bulgaristan'da iadesi ve ahvali Rum Veledikası'nın tahliyesini taleb idecekdir. * * * § Berlin, 31 Teşrin-i Evvel : Rivayete nazaran Graf Vite Rusya'nın Paris Sefareti'ne ve Prens **** dahi Berlin Sefareti'ne tayin idilecekdir. Diger bir rivayete göre ise Vite (Tavriceska-Tavriçeskaya)(*) vilayeti meb'usluğuna intihaba say etmekdedir. Çünkü Odessa meb'usluğun(u) kat'iyyen gaib idiliceginden emindir. Vite'nin hiç olmazsa 1907 senesi Şubat'ına kadar Rusya haricinde bulunması Petersburg mahafil-i aliyesi tarafından nasihat idildigi te'min edilmekdir ---------------------------- (*) Rus İmparatorluğu'nun 1708-1929 yılları arasında var olan yönetim bölümlerinden biri. Günümüz Ukrayna'nın güneyini ve Kırım Yarımadası'nı kapsamaktadır - - «oOo» - - - RİCA Her ay başı hesabını göndermek şartıyla Silistire'de namuslu bir satıcıya ihtiyacımız var. Böyle bir satıcının yüzde kaç alacağını idarehanemize bildirmesi rica olunur. AÇIK MUHABERE Ay nihayeti geldi gelecek ayın üçüncü gününe kadar müvezzi'lerimizin hesablarını göndermelerini bilhassa rica iyleriz. ----------------------------------------------- İ'LAN Filibe içün : Bayram-ı şerif tebriki içün Filibe manzarasını ve İstanbul'un en güzel menazırını havi gayet nefis ve ehven kartpostallar Filibe'de Tüccar çarşusu'nda Mehmed Seyfeddin Beg'in tütüncü dükkanında bulunur. * * * Filibe'de Cum'aönü'ndeki büyük esvab mağazası karşusunda Kalmar Kariç Ecza Hanesi : Zaif, siraceli, fakru'd deme mübtela çocuklar içün, şu mevsimde son derece nafi', tebrid usulüyle ağır kokusu mahv edilmiş, Meyer markasını hamil halis balık yağı getirmiştir. Müraca'at edenler gayet ehven fiyatla satışından ve mezkur yeni sistem balık yağından son derece memnun kalacaklardır. ________________________________________________ Müdir-i Mes'ul: Zağralı Emin Paşa hafidi Asaf ________________________________________________ Оттовор редакторъ: Eминъ Пaшa Xaфиди Acaфъ.

Bu sayıdan diğer sayfalar: