28 Kasım 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 3

28 Kasım 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

takrib yakayı kurtararak, Kadı Hüseyin Efendi merhumun bağçesine atlayub oradan kaçar. Fakat şu var ki, Türk olduğu anlaşılan bu hırsızın sarığı ve fesi Şükrü Efendi'nin elinde kalmıştır. Hükumet-i mahalliye şimdi tahikat icra eyliyor. Bakalım kim çıkacak? * * * FİLİBELİLERE BİR BİLMECE Geçen ahşam bizim kahveci Babadağlı, sevgili kedisini üç kabak ile beş buçuk lefe Cinci Hoca'ya satdı diye, idarehanemize haber verdilerse de, biz bu bilmeceyi hal idemedik. -----⫷O⫸----- TELGRAF HAVADİSİ YUNAN HAZIRLIĞI 13 Teşrin-i Sani, Viyana : Atina'dan bildirildigine göre Harbiye Nazırı, Yunan süvari ve topçusuna mahsus olmak üzere Avusturya'da kain (Şinay(d)er) Fabrikası'na on bin (karabina) tüfengi sipariş etmiştir. Tüfenglerin kıta'at-ı askeriyeye tevzi'i içün bu sene nihayetine kadar hazırlanması elzemdir. * * * AVUSTURYA'YA KARŞI 12 Teşrin-i Sani: Bosna ve Hersek'de Avusturya tarafından icra idilen mezalim ve taaddiyatı protesto etmek üzere, Gazeteciler Cemiyeti Belgrad'da bir miting akd etmişler ve pek çok hüzzar mevcud bulunmuştur. Mitingde mevad-ı atiye takarrür etmiştir : 1 - Bosna mazlumlarına hissiyat-ı muavenetkarane izharı 2 - Bosna idaresinin ora ezkiya ve efradı hakkında icra idegeldigi tazyikat ve taadiyatı miting protesto ider ve hükumat-ı mütemeddinede olduğu gibi, orada dahi nizamatın tamami-yi tatbikini taleb ider. -----⫷O⫸----- DUYUN-U UMUMİYE VE GÜMRÜK MES'ELESİ Geçen Çiharşenbe günü Duyun-u Umumiye'de in'ikad eden meclisde, Duyun-u Umumiye Komiseri'nin ne teklifat ve karar icra idilecegine intizar idiliyordu. Çünkü Rumeli vilayat-ı Osmaniyesi büdcesinde açık kalan, senevi 250.000 lira-yı Osmaninin, Duyun-u Umumiye tarafından nasıl kapadılacağı bekleniyor. Çünkü gümrük rüsumunun yüzde üç tezyidi içün Düvel-i Muazzama'nın Bab- Ali'ye teklif eyledigi şerait-i te'miniyeden en mühimi, bu açığın kapanmasıdır. Duyun-u Umumiye Komiseri bu açığın kapanması içün 250.000 lira bir istikraz akdi hususunu tasvib eylediyse de, bunun içün de en büyük mani' fazla-yı varidatın gelecek iki sene içün te'minat bırakılmış olmasıdır. Düvel-i Muazzama gümrük resmine yüzde üç zam hususunda Bab-ı Ali'nin mukarreratını tasdik içün, Düyun-u Umumiye'nin bu müşkülü hal ve iktihamına intizar idiliyor. -----⫷O⫸----- GALİBA DUMA AÇILMAYACAK 12 Teşrin-i Sani, Berlin'den : § Petersburg'dan Berlin'e çekilen bir telgrafa göre Duma intihabatının Kanun-u Sani nihayetine atılması, hükumetin Duma Meclisi'ni dahi açdırmayacağına dair şübheler uyandırmıştır.

Bu sayıdan diğer sayfalar: