29 Kasım 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 2

29 Kasım 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

azim ise dağlar kadardır. Zira Burhaneddin Efendi on altı yaşında bir çocukdur ve hem de altı yüz yıllık kanun-u saltanat-ı Osmaniye mucibince veliaht-ı meşru' asla olamaz. Maba'dı yarın ----- ⫷O⫸ ----- ÇİN HÜKUMETİNİN BU TEDBİRİ MÜHİMDİR Son haftanın "Tayms" gazetesinde Pekin'den bir telgraf var. Çin hükumeti yapmak istedigi ıslahatın şerait-i evveliyesinden olmak üzere, evvela Çin'de afyon ticaretini, afyon zira'ati, afyon isti'malini ale't tedric men' etmek isteyor. Ve hatta bu emrin infaz ve icrası içün yeni bir de nizamname neşr etmiştir. Çin hükumeti bu nizamnamede, Çin zürra'ına afyon zira'atını resmen men' etmiş ve bunu zira' ideceklerin şiddetli cezalara ma'ruz bırakılacağını beyan etmiştir. Fakat asırlardan beri Çin halkının kanına iligine işlemiş olan bir adeti, birdenbire kaldırıvermek de kolay degil. Anınçün ki, Çin hükumeti bu nizamnamede olan afyon zira'nı men' ettikden başka, haricden gelecek afyon tüccarlarına da birer müddet tayin etmiştir. Bu müddet zarfında her afyon tüccarı, idhalatının mikdarını mübeyyen bir cedvel(i), muntazaman hükumete verecek ki, bu cedvellerden afyon kullanan ahalinin az olub az olmadığı daima anlaşılacak. Bir de yeni yetişen ahali hakkında afyon isti'maline alışmaları kat'iyyen men' edilmiştir. Tayms bu haberi yazdıkdan sonra diyor ki: "Eger Çin hükumeti bu emir ve nizamı cidden tatbik ve icra idebilirse, bunu biz dahi insaniyet namına büyük bir meserretle telakki ideriz." Acaba Tayms'ın bu sözü doğru mu? Çinliler afyon almaz, afyonla uyudulmazsa, Londra, Berlin, Paris bankaları, bankerleri acaba ne yapacak? Çin hükumetinin uyanıklığı, Avrupalıların medeniyet ve siyasetine pek uymasa gerek!? ----- ⫷O⫸ ----- DAHİLİ ZAĞRA'DA TOPÇU MANEVRASI Mah-ı carinin geçen yedinci gününden, onuncu gününe kadar Eski Zağra'nın cenub cihetlerinde Bulgaristan ordusu içün tedarik idilen yeni sistem seri' ateşli topları tecrübe etmek ve topçuların meleke ve rüsuhunu anlamak üzere, bir topçu manevrası yapıldı. Bu toplar Şınayder Kruzo Fabrikasının (Schneider-Creusot) ma'mulat-ı cedidesindendir. Bu yeni topların mermiyatını, havass ve isti'malini takdir ve mütala'a eylemek üzere yüz yetmiş topçu zabiti manevrada hazır bulundu ki, manevradan sonra mezkur topların mükemmeliyeti bütün bu zabitan tarafından hayretle takdir edilmiştir. Manevraya ilk def'a ilk def'a Kuklan köyü civarında başlanub, mefruz olan düşman askeri Kızanlık istikametinde takip edildi. Muahharan, manevra Kızanlık'ın her cihetinde şiddetli bir topçu muharebesinin devamıyla nihayet buldu. Topçuların bu manevradaki muvaffakıyetlerini Sofya Askeri Gazetesi pek büyük bir takdirle telakki ediyor. Manevrada Müfettiş-i Umumi gibi Ceneral Riyaskof bulundu. Ceneral Riyaskof bu manevra üzerine yazdığı raporunda, Bulgar topçularının üç ay evvele nisbetle mahirü'l ukul bir terakki gösterdiklerini söylüyor. Ceneral Sarafof dahi, manevrada bulundu ve topçuların muvaffakıyetini pek sena etmiştir. * * * VAY O MİLLETİN HALİNE Varna'dan yazılıyor : Bundan birkaç ay mukaddem Silistire Ümid Kıraathanesi namına keşide edilen piyankoda, muhtelif kasabalara ba kur'a

Bu sayıdan diğer sayfalar: