29 Kasım 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 3

29 Kasım 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

isabet eden ikramiyeler gibi, şehrimiz Varna'ya da isabet eden birkaç ikramiye var imiş. Lakin ikramiyelerin henüz hiçbirisi gelmemiş. Bunların esbab-ı te'hiri ise, 351 numaralu Tuna gazetesinde münderic mektublarında, ihmalden ilerü geldigi anlaşıldı. Encümen heyeti bu derece müsamaha itmegi kendilerine meslek ittihaz ideceklerine, biraz da bu yüzden milletin mahcub olacağını derpiş-i mülahaza itse idiler, daha iyi olurdu. Ve kıraathanelerinin şeref ve haysiyetini kesr idecek birtakım mektubların neşr edilmesine sebebiyet de verilmezdi. Fakat bu efendiler işlerine teferrusdan ziyade irtica'l ile bede' ve mübaşeret eylediler ve neticede ise hem kıraathanenin ve hem milletin şeref ve haysiyetini kesr eylediler. Böyle olduğunu görüb dururlar iken, yine kabahat diğerine isnad idiyorlar. Eger bu efendiler bu tarz ef'alleriyle milletin terakkisine medar olmak isteyorlarsa, vay o milletin haline! İmza : Mahfuz ŞEHİR MEKTUBU Bizim Babadağlı fitili almış demek. Yakayı kurtarabilirse aşk olsun ona. Çünkü kedi alışverişi pek o kadar aynalı bir ticaret olmasa gerek. Bundan evvel Süleyman Baba yakasını zor kurtardı. Bahusus işin içerüsünde cinci hoca parmağı var. Ne diyelim? Allah bol müşteri versin!.... ----- ⫷O⫸ ----- TELGRAF HAVADİSİ FEHİM PAŞA ALEYHİNDEKİ SU-İ KASD Dersa'adet: Fehim Paşa'nın arabası üzerine bomba atan şahıs henüz bulunamamıştır. Fakat zabıta tevkif ettigi 60 kişi arasında mütecasiri bulmağa çalışıyor ve bunlar meyanında bombanın atıldığı sırada mahall-i vak'adan geçer iken, infilak-ı cedid hasebiyle kırılan camlarla yaralandıklarından dolayı, hanelerine kaçmağa çalışan üç mobilyacı amelesini müttehim gibi göstermekdedir. Halbuki bu sırada kezalik kırılan camlardan yaralanan bir kadın, hakiki mütecasirin bombayı atdıkdan sonra kaçdığını görmüştür. Bir sürü Ermenilerin tevkifi devam etmekdedir. * * * HÜKUMET-İ SENİYYE'NİN SERİ' ATEŞLİ ESLİHA TEDARİKATI 10 Teşrin-i Sani, Paris'den : (Neue Freie Presse)ye telgrafla bildiriliyor: Krupp Fabrikası'ndan hükumet-i Osmaniyenin seri' ateşli esliha tedarikatına dair ahiren gazeteler tarafınndan neşr idilen şayia'nın esahı ber vechi atidir: Şimdiye kadar birinci kontratodan 31 batarya (altışar topdan 186 top) tedarik edilmiştir. Bunlar dahi daha talimler ve teşkilatı bitmezden evvel, İkinci ve Üçüncü Edirne, Selanik Ordu-yu Hümayunlarına teslim edilmiştir. 1907 senesi yaz mevsimine kadar bütün ikinci mukavelename siparişatının ikmali lazımdır. Mezkur sipariş dahi:62 hafif, 23 dağ ve on buçuk on beş santimlik, üçü de muhasara topundan ibarettir. ----- ⫷O⫸ ----- FAS KARIŞIKLIĞI 14 Teşrin-i Sani, Paris'den : § Madrid'den Eko dö Pari (L'Écho de Paris) gazetesine keşide idilen bir telgrafnameye göre, büyük bir Amerika filosu Tanca önüne gelmiştir. Dimek oluyor ki, bu def'a da fiilen müdahaleye

Bu sayıdan diğer sayfalar: