4 Aralık 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 1

4 Aralık 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

MAKEDONYA HAKKINDA Her ne kadar Makedonya'daki üç vilayetde efkar-ı umumiye kesb-i sükunet itmemişse bile Avustura ile Rusya vilayat-ı mezkure adliyesinin ıslahına yakında teşebbüsünü der'uhde ettikleri Dersa'adet'den "Neue Freie Presse"ye iş'ar idiliyor ki, hükumet ıslahat-ı maliyede olduğu gibi, Makedonya'daki hukuk-u hükümraniyesine tecavüz edilmek havfı ile mezkur ıslahat-ı adliyenin, diplomasi tarikiyle icra edilmeyüb, Hilmi Paşa ile Avusturya ve Rusya konsolosları arasında tertib idilicek bir i'tilaf suretiyle vaz'ına çalışmakdadır. Bundan ma'ada mehakim-i Osmaniye'nin teşkilat-ı hazırası tebdil idülüb, yalnız ithamatın kanun dairesinde icrası, hükkamın nizamen tayini, ve bunların hakkıyla maaş almalarının te'mini, ıslahatı mütekeffil olduğunu Bab-ı Ali ümit etmekdedir. Bu noktalar üzerine Bab-ı Ali daha şimdeden, yani Rusya ve Avusturya tarafından henüz teşebbüsat vaki' olmadan icraata razıdır. - - - o O o - - - SADR-I AZAM FERİD PAŞA'NIN DEYLİ MEYL MUHBİRİNE CEVABI Geçen gün Sadr-ı Azam Ferid Paşa Londra'da intişar eden meşhur Deyli Meyl (Daily Mail) nam İngiliz gazetesinin İstanbul muhbirini huzuruna kabul etmiş ve beynlerinde atideki muhavere cereyan etmiştir : Muhbir, Ferid Paşa'ya Makedonya ıslahatının icrasında görülen bazı endişelerin esbabını sormuş. Ferid Paşa cevaben demiş ki: "Eger Hükumet-i Seniyye'nin tatbik ve takip etmek istedigi ıslahatın emr-i ifasında Avrupa mütereddid ve muhteris bulunmağla, bizi de icraatımızda mütereddid ve muhteris bırakmasa, hiçbir endişe kalmazdı." Deyli Meyl muhbiri bu cevab üzerine gümrük meselesi hakkında Sadr-ı Azam'ın fikrini sormuş ve Ferid Paşa ona da şu cevabı vermiştir: "Gümrük rüsumu içün yeni nizamat tanzim ve tertib eyledigimiz gibi, gümrük, nakliyat ve idhalatı hakkında da birtakım teşebbüsat ve tanzimata başladık. Fakat şunu unutmamalı ki dünyada hiçbir emel ceffelkalem husul bulamaz." Muhbir bundan sonra Bağdad şimendüferinin ne zamana kadar meydana çıkabilecegini sormuşsa da, Ferid Paşa bu suale karşı biraz bigane bir tavır ile : "Bağdad şimendüferinin meydana çıkması içün henüz muktezi birtakım esasların husulüne muntazırız. Yapılacak olan şimendüfer hatlarının beklenilen menafi' te'min itmesi henüz zamana muhtacdır." demiştir. Ferid Paşa'nın cevablarında her ne kadar esaslı ve kuvvetli bir ma'na yoksa da, bir Osmanlı sadr-ı azamının bu gibi Avrupa muhbirlerine vaki' olan ifadatında az çok bir siyaset, teceddüd, her halde bir menfa'at-i ma'neviye melhuzdur.

Bu sayıdan diğer sayfalar: