5 Aralık 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 3

5 Aralık 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

sonra saat bir buçukda, saraydan infikak etmiştir. - - - «oOo» - - - TELGRAF HAVADİSİ FAS KARIŞIKLIĞI 19 Teşrin-i Sani, Tanca'dan : Tanca'dan Tayms'a çekilen bir telgrafa göre, Sultan Mevlay Abdülaziz, Fas'a çekilmek üzere hazırlık yapmakdadır. § Tanca'dan varid diğer bir telgrafa göre, kaç günden beri Tanca'da asayiş hükümfermadır. * * * FRANSA VE İSPANYA'NIN MÜDAHALESİ Fransa ve İspanya, Tanca'ya asker çıkarmak içün henüz uzlaşmadılar. Madrid'deki Fransız Sefiri, İspanya'ya birçok şeyler teklif etmişse de, bunlardan birçoğuna İspanya muvafakat gösteremiyor. Daha açığı İspanya Fransa hesabına Tanca'ya donan ma ve asker göndermiş olmak da pek istemiyor. Mesela iki asker Tanca'ya çıkacak. Fakat ne sıfatla? Çıkan asker, hangi bandıra altında duracak, Fransa mı, İspanyol mu? Fransa Sefiri muahharen vaki' olan teklifinde, çıkacak olan iki hükumet askerinin doğrudan doğruya Sultan'ın askeri sıfatıyla Fas sancağı altında hareketlerini tensib ediyorsa da, Madrid'de şimdi yeni bir buhran-ı nüzzar başladığı içün, kabine buna da bir cevab-ı kat'iye veremedi. Reviş-i hal, meselenin gevşedigini ve şimdilik Fransa'nın da hiçbir şey yapmayacağını işrab idiyor. - - - «oOo» - - - OSMANLI BULGAR İ'TİLAFI Bu yaz esnasında birkaç defalar Kavaklı havalisinde ve hudud-u hakani üzerinde kain (Soğucak) mevkinde asakir-i Osmaniye ile Bulgar efradı arasında ihtilaf zuhur etmişti. Hududun işbu mevki-i mühiminde, hakkıyla tayin ve tahdid edilmemiş olmasından hadis olan uygunsuzlukların tesviyesi içün, memurin-i Osmaniye ile Bulgarlardan mürekkeb bir komisyon teşkil etmişti. Tedkikat-ı vakı'a neticesinde, Osmanlı memuru Bulgarların metalibatını haklı bulduklarından, asakir-i Osmaniye dört kilometro içerüye çekilmiş ve bu suretle buradaki mesele dahi hal edilmiştir. - - - «oOo» - - - HİDİV ABBAS PAŞA VE İNGİLTERE § İstanbul'dan varid bir telgrafa göre, Hidiv Abbas Paşa ile İngiltere'nin Mısır'daki valisi Lord Kramer (Evelyn Baring) arasında büyük bir gerginlik hasıl olmuştur. Bu gerginligin esbabı yenidir. İngiltere'nin Hindistan'da uyanan ittihad-ı İslam efkar ve heyecanından dolayı telaşda olduğu malumdur. Şu aralık Hidiv, Mısır'ın İngiltere'nin adem-i rıza nahoşnudisine rağmen, yine İstanbul'a gedip, makam-ı hilafete rumal-i ubudiyet oluşu, İngiltere'yi büsbütün igzab etti. - - - «oOo» - - - MAKEDONYA VUKUATI 20 Teşrin-i Sani - Belgrad'dan : § Geçen hafta "Balyakoviç" ismindeki ve ana yakın diğer bir Sırb köyüne, iki yüz kişilik bir Bulgar çetesi hücum etti. Otuz hane kadar yandukdan başka, on dört kişi telef olmuştur.

Bu sayıdan diğer sayfalar: