5 Aralık 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 4

5 Aralık 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Muahharen asker yetişmiş, ve fakat yetişen askerle çete efradının adedi pek farklı olmadığı içün, zuhura gelen müsademe birkaç saat devam etmiş ve nihayet mezkur çete birçok telefat verdiginden sonra firara muvaffak olmuştur. - - - «oOo» - - - 20 Teşrin-i Sani - İstanbul'dan § Bab-ı Ali'nin aldığı malumata nazaran, bir Rum çetesi Pirlipe manastırlarından birinde iki Bulgar kişisini esir etmiş ve diğerlerini yaralamıştır. * * * CASUS DOLABI 20 Teşrin-i Sani - Viyana'dan § Dersa'adet'de Serhafiye Fehim Paşa hakkında vaki' olan su-i kasd, kendi kendine ehemmiyet verdirsin içün, Fehim Paşa'nın bizzat tertib ittirdigi tahkikat-ı vaka'ıdan anlaşılmıştır. Fehim Paşa nazar-ı şahaneden fena halde düşmüş ve elyevm nezaret altında bulunmakdadır. - - - «oOo» - - - JAPONYA VE KORE "Tayms" yazıyor : Kore İmparatoru tarafından, Japon Hükümdarı Mikado'ya bir memur gönderilmiş ve bu memur-u mahsus, Kore İmparatoru'nun Mikado hazretlerine ubudiyetini söylediginden sonra, ba'dema Kore de, Japonya'yı münkesir eden her türlü intizamsızlıklara ve fenalıklara nihayet verildigini te'min etmiştir. - - - «oOo» - - - AÇIK MUHABERE Müvezzi'lerimeze rica ideriz. Birçokları geçen ay hesablarını göndermediler. Bu ay nihayetinde hesabların mutlaka gönderilmesini ve cümle hesabın gelecek ay hesabatına karıştırılmasını rica ideriz * * * Şumnu'da Kalıbcızade Mehmed Şükrü Efendi'ye : Sizinle hesabımız ne olacak. Birader ne içün cevab vermiyorsunuz? - - - «oOo» - - - RİCA-YI MAHSUS Müvezzi'lerimize rica ideriz. Şimdiye kadar satılmayub kalan ne kadar nüsha var ise, cümlesini idarehanemize göndersünler. Eksik kalan koleksiyonlarımızı itmam idecegiz. - - - «oOo» - - - İ'LAN § Gazetemiz kasabalarda dükkanlarını, mallarını ilan idecek kimselerin ilanını da kabul ider. İ'lanatın satırına yarım frank alınır. Üç aylık ve daha ziyadesi içün ayrıca iskonto idilir. * * * Filibe'de Cum'aönü'ndeki büyük esvab mağazası karşusunda Kalmar Kariç Ecza Hanesi : Zaif, siraceli, fakru'd deme mübtela çocuklar içün, şu mevsimde son derece nafi, tebrid usulüyle ağır kokusu mahv edilmiş, Meyer markasını hamil halis balık yağı getirmiştir. Müraca'at edenler gayet ehven fiyatla satışından ve mezkur yeni sistem balık yağından son derece memnun kalacaklardır. ________________________________________________ Müdir-i Mes'ul: Zağralı Emin Paşa hafidi Asaf ________________________________________________ Оттовор редакторъ: Eминъ Пaшa Xaфиди Acaфъ.

Bu sayıdan diğer sayfalar: