6 Aralık 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 4

6 Aralık 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

bombalar yakalanmıştır. --------oOo-------- PAPAGAL Bu haftaki Papgal, yine Rusya'da devam eden dahili gürültüleri, yani Rusya ahval-i dahiliyesini gösteriyor. Levhanın orta yerindeki şişman, karanlı(k), elleri koltuğu altında, cığarası ağzında, bütün tostoparlak herif, Rusya'da intihabı yapan avam-ı nasdır. Bu herifin ayağına kapanmış olan, hükumet-i hazıra tarafdarı olandır. Levhanın bir tarafında zincire bağlı, gülabdan içinde yakdığı günlükle, orta yerdeki şişko herifi, yani cahil ahaliyi sermest etmek isteyen gözlüklü gibi, kimi elinde bir levha tutmuş bu cahil herife göstermek isteyen, kimi diğer tarafda elindeki eleksir kadehini takdim isteyen ve daha diğer kimseler, hep muhtelif fıkralara hizmet eden muhtelif fırkalar rüesasıdır. Bu levhanın altında Papagal müellifi, levhanın sol köşesinde koca kıllı kalpaklı ve elinde büyük bir levha tutan Rus ağzından diyor ki: "Bakın" şu hiçbir kıymeti haiz olmayan bir şey içün kıyamet koparan meb'uslara! Onların bütün istediklerine rağmen biz de onlara hep şiddet, zulüm, nefy-i kunut cezası bahş idecegiz vesselam." "Balkan" Müellif bu levhada, Rusya'da cahil ahalinin muhtelif arzular altında dalaletde kalmış bir hayvan sürüsü olduğunu göstermek isteyor. --------oOo-------- YUNAN KRALI'NIN AVDETİ Yunan Kralı Avrupa'dan Atina'ya avdet etmiş ve hin-i avdetinde ahali tarafından şiddetli ve heyecanlı bir suretde karşulanmıştır. --------oOo-------- MÜNİR PAŞA Paris Sefir-i Kebiri, Sefir Münir Paşa hala İstanbul'dadır. Paris'e avdeti içün irade-i seniyye taalluk itmemiş ve birtakım talimat-ı mahsusa beklerlermiş. --------oOo-------- RİCA-YI MAHSUS Müvezzi'lerimize rica ideriz. Şimdiye kadar satılmayub kalan ne kadar nüsha var ise, cümlesini idarehanemize göndersünler. Eksik kalan koleksiyonlarımızı itmam idecegiz. * * * İ'LAN § Gazetemiz kasabalarda dükkanlarını, mallarını ilan idecek kimselerin ilanını da kabul ider. İ'lanatın satırına yarım frank alınır. Üç aylık ve daha ziyadesi içün ayrıca iskonto idilir. * * * Filibe'de Cum'aönü'ndeki büyük esvab mağazası karşusunda Kalmar Kariç Ecza Hanesi : Zaif, siraceli, fakru'd deme mübtela çocuklar içün, şu mevsimde son derece nafi, tebrid usulüyle ağır kokusu mahv edilmiş, Meyer markasını hamil halis balık yağı getirmiştir. Müraca'at edenler gayet ehven fiyatla satışından ve mezkur yeni sistem balık yağından son derece memnun kalacaklardır. ________________________________________________ Müdir-i Mes'ul: Zağralı Emin Paşa hafidi Asaf ________________________________________________ Оттовор редакторъ: Eминъ Пaшa Xaфиди Acaфъ.

Bu sayıdan diğer sayfalar: