8 Aralık 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 4

8 Aralık 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

-lar ve içlerinde ocakzadelige(?) iştihar etmek ve terakki gözedir gibi görünmek isteyenler de var!... Bu maskeler yırtılub mahfuz olan çehreler meydana çıkarılsın. Tatar Pazarcık ahlak-ı İslamiyesi meydana çıkardı. İmza Mahfuz - - - «oOo» - - - KARADAĞ Karadağ Millet Meclisi Prens'in memlekete bahş eyledigi hukuk-u hürriyete teşekküratı ve ba'dema takip ve ifası elzem tedabiri ve tasavvurat-ı milliyeyi havi yeni bir muhtıra, Prens'e takdim etmiştir. - - - «oOo» - - - SON TELGRAFLAR 23 Teşrin-i Sani, Selanik'den : § Jandarma tensikatına memur Corcis Paşa'nın muavinlerinden Binbaşı (Alten) ve (İlyaris), (Varan), (İsveriski), (Grafsalis) Selanik'e muvasalat iderek, Corcis Paşa'nın taht-ı riyasetinde muntazaman ictima'a başlamışlardır. * * * 23 Teşrin-i Sani, Londra'dan : Amerika'nın Aldren (Aldren) şehrinde ahali on iki Japonu yakalayarak hiçbir kabahatleri olmadığı halde fena suretde eza cefa etmiş oldukları Nevyok'dan (New York) iş'ar idiliyor. * * * 23 Teşrin-i Sani, Viyana'dan : § Dersa'adet'den "Politişe Koespondans"a (Politische Correspondenz) bildiriliyor : Her ne kadar Bab-ı Ali Bulgaristan'da kapitülasyonların ref'inden hoşnud degilse bile, yine bu imtiyazatın ikası içün müşkülat ika' itmeyecekdir. Belki bu fırsat Memalik-i Şahane'de dahi imtiyazat-ı ecnebiyenin ilkasına teşebbüs içün bir vesile olacakdır. HAREKET-İ ARZ İtalya'da, Milazzo'da birkaç gün evvel müdhiş bir hareket-i arz olmuş ve epeyce hasaratdan sonra, hareket hala devam etmekde ve ahali hanelerinden dışaruda yaşamakda imiş. - - - «oOo» - - - RİCA-YI MAHSUS § Rahova'da bir müvezzi'e ihtiyacımız var. Gazetemizin bu kasabada intişarına yardım etmek isteyen kimsenin idarehanemize müraca'atı mercudur. - - - «oOo» - - - İ'LAN § Gazetemiz kasabalarda dükkanlarını, mallarını ilan idecek kimselerin ilanını da kabul ider. İ'lanatın satırına yarım frank alınır. Üç aylık ve daha ziyadesi içün ayrıca iskonto idilir. * * * Filibe'de Cum'aönü'ndeki büyük esvab mağazası karşusunda Kalmar Kariç Ecza Hanesi : Zaif, siraceli, fakru'd deme mübtela çocuklar içün, şu mevsimde son derece nafi, tebrid usulüyle ağır kokusu mahv edilmiş, Meyer markasını hamil halis balık yağı getirmiştir. Müraca'at edenler gayet ehven fiyatla satışından ve mezkur yeni sistem balık yağından son derece memnun kalacaklardır. * * * Açık muhabere : Kırcı Salı Efendi'ye, emanetleriniz yoldadır. ________________________________________________ Müdir-i Mes'ul: Zağralı Emin Paşa hafidi Asaf ________________________________________________ Оттовор редакторъ: Eминъ Пaшa Xaфиди Acaфъ.

Bu sayıdan diğer sayfalar: