9 Kasım 1941 Tarihli Bugün Gazetesi Sayfa 4

9 Kasım 1941 Tarihli Bugün Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

yy EDAŞ 4 BUGÜN 9 İkinciteşrin 1941 ——— i Havacılık tarihi tayyareciliği hem uzun mesafeli, hem e de yüksek lard: ta araya b TE al — Bastaratfı ikincide — m ya toplıyan |€ ASRİ sinemaDa no 205 ipi da ayn asar in ma Tan Sineması üzerine PE Farkı şudur: . Juno 204, 750 beygir küvve. Şimdiki harpte bu tefevvuk tile Hele 1800 devir iğ e mühim yardımlarda bu Juno eygir me ; dakikada 2,300 devir ap Profesör Junkers geçen şuba- Birincisinin saatta her gın ünde in altı yaşında ve- beygir kuvvetinin mahrukat sarfi- © Çat eder özü açık gitmemiğ- el e gram iken beki 160 gir. Çünl iş EU nlıin mesaisini de ttirecek bir muktedir hayrül Bu sistem sayesinde Alman balaf bırakmıştır. Yine iki güzel ve yeni dil birden takdim ediyor i Suvare Meti 25 BUAKŞAM 5x k ir Türk sanatkârının şaheseri bugün pılan Türkçe filimlerin en güzeli — AKASYA PALAS Eseri yazan: o Ziya Şakir Baş Rollerde; Hazım - Vasfi Rıza - Cahide Perihan - Sait Necdet Ve Süİre llâveten : : 2) Haydut aşkı — Bugün gündüz matinada : Akasya Me aya aşkı 004009 Pek yakında Pek yakında Vahşi koşu İdeal için ülkeler aşan ya Mi dunyaları dar bulan Kahramanlık ve fedekârlık filmi Avcı Bölüğü TÜRKÇE SÖZLÜ Mevsimin ilk Süper fılmi Daima En güzel Artistlerin en güzel filmini gösteren Alsaray Sineması —— AKŞAM — Yine İki Muazzam Pile Birden Sunuyor Nevyorku Titreten Hayda mil asa arasında geçen binbir türlü mecera heyecan dolu Oğlum Bir mem. Pek Yakı; TÜRKÇE SÖZLÜ Büyük Şark Opereti Tİ ARSIN MALALAN İı DOKTOR Hüseyin Rifat Evirgen Birinci Sınıf RUH Hastalıkları Mütehassısı Sabah - 6 —9 ö, 12 —14 Muayene saatleri; akşam - 17 Faki yeni ta dığı Abidin Paşa Caddesi Şekerci Turan apatmanı mrolu dairede ( Her gün hastalarını kibel eder ) ve ( kilerden para alınmaz ) Genç . . « Sevimli, , » Güzel . .Şirin... ve Billâr Sesli EANNA DURBİN'İN En son çevirdiği ve şimdiye kadar yaptığı Bütün... Şarkı. Dans. Şıklık ve Göz kamaştırıcı Musik Tuvaletlerin ve arasında çevrilmiştir. ILAN Belediye Riyasetinden; 1 — Be müstahtemini için li 19 takım kışlık elbise çk eksiltmeye konulmuştur. 2 — Kumaş ve dikiş olduğu il beher takımın mu- hammen bedeli e lira olup muvakkat teminlitı 37 liradır. — İhalesi «ani a 21 inci salı günü saat ol Casusluktan Heyecan ala Şeref Toplayan Büyük 1399 0 “©T. iŞ BANKASI DEE Küçük tasarruf hesapları Pek Yakında k Yakında MELİRLAMLYE PLANI Sinemanın ne; e aşısı EŞİDEL ER: Valt Bir en ii be ( Subat, 2Mayıs, pi 3 İkinci lari a | Pamuk Pırenses Ve Yedi Güceler | ei

0000200400000000000000000000000000006006 Türkçe Sözlü 4 — İstekliler ayni si şik ve saatta yatırmış oldukları te- minat makbuzlarile birlikte belediye encümenine ve Şşaret- 1 Ağ 200 Eli çek ri namesile kumaş nümunesini görmek istiyenler her gün be- ş w ö - 3000. — ” lediye muhasebesine müracaatları ilân olunur. |, p İ öl F b ik i ii 2 in li Di — 1500. — Ğ 1383 6-9-14.19 urduroğlu Fabrikasından : Nem Malki 100 si 0300, iş , Sayın Müşterilerimize a DOĞU ANBARI İml ee iş e m itibaren yerli “zn çekmeğe b Tür kiye İş Bankas para yatırmakla yal- : i bu tarihten itibaren azami bir hafta zarfında nız para biriktirmi: faiz olı Fevzi Güven lerini çiğitlerini kaldırmalarını veyahut arzu iğ elin takanlar iş ve ale m geli İSKENDERUN İenlere piyasa fiatı Uzerinden bedeli verilece- keli k işi yapan zen bu anbar müşte- e ei sayın müşterilerimize ilân ederiz. — > süne gli makie #3 pil 40 Asabiye Mütehassısı Teleon 218 ILAN Profesör Nazım Şakir Telgraf doğu anbarı z . . ii ai Belediye Riyasetinden : li ni Ga muayenehanesini An- ara'da Yenişehirde Atatürk bülüva- — Belediyenin»temizlik işleri müstahdemin ve amelesi Adana askerlik dairesi Başkanlığından iler yaptiniz 257 Gk bül ekler ek süzme cidde Andi apartımanına nakletmiştir. 1— Bim an mercimek harrasından 100. ton kuru ot nulmuştur. Telefon : 676 1390 110 Ceyhan istasyouunda öne tahmil suretile gerin pazar- 2 — Kumaş ve dikiş müteahhide ait olmak üzere mu- bla ie li koni hammen e 1740 lira olup muvakkat teminatı 130 ira Halkevi Reisliğinden : — Muhammen len “1250 lira olup ilk teminatı 95 li- | 50 kuru A ısı e >. > ş ür ünün 3 üncü yıl n mr öm "in gesi dil iye 10-11.941 parartesi günü saat 9.05 de Halkevinde bir bir ihti- çi Pazarlıkla ihalesi 11 - 11 - 941 sali günü saat belediye dairesinde belediye encümeninde yapılacaktır. 11.30 da Adada askerlik dairesi satınalma komisyonunda 4-İsteklilerin aynı gün ve 8 m oldukları teminat fe ai Giriş serbesttir. Bütün emmiş tö- umaş mümü- Dr. Ziya Tümgören Birinci Sınıf Röntgen ve işide tedavisi Mü ass ün hastalarını Abidin ta a OM 125 numaralı men kabul ve tedaviye başlamış- tır. 41271 imali ae tar. mi liler belli gün ve saatte teminatlarile birlikte nesile şart yi görmek yarim her gün belediye mu- nal ilân olun! 138 6-9 hasebesine gelmeleri i 100 9-13-18-20 DOKTOR Emin Ulvi Söler ak müracaatları ilân olunur. Bayan Şapka Salonu Hayrettin Atamer mevsimin son mo- delleriyle muhterem müşterilerine as. Dahi yeni bir salon açmıştır. Birinci ba iç hastalıkları mlohasss Ü Kari Meda ii İ ÂN Ayna her türlü şapka formaları modellere yöre Hastalarını A esi Namık Kemal okulu ” YAVEROĞL gi L karşısında 81Nolu muayenehanesinde kabul ve tedavi ed Henilliği ye ni gk değişir. Muayene saatleri: Sa çil e o e — e ! şe Belediyg eses e RES : 'B lediye caddesi singer iyii lm Ne Reisliğinden: magazası yanında No: e ei . Bahçe sulaması için ka- | M A ie K O N j : dirli pir getirilecek 9370 Lira 43 kuruş bedeli Saaçı Vehbi çomeek DUM ARYA AU EYES EN kesitli i Saat Kulesi Karşısında Bedii ihtiyacınızı tatmin edecek biricik radyonun markâsıdır. 4 gün mü Zenit, Arlon, Omega, Neker, Hislon did edilmiştir Eline ünü Kadın ve Erkek Son Model saatleri- Yeni Tip Radyolarımız Gelmiştir - . 0000000009000000600000000000009008 miz yedekleriyle beraber mevcuttu - a 5 Ed ei 1 Tahsin Salih BOSNA şe ve mi de m Her Türlü tamirat Kabul Edilir. li bak teala yy 1225 Telg: TABO Tel, :274 P.K.74 encümeni -acaatları, mama . 79.11 EA ye N vi

Aynı gün çıkan diğer gazeteler